ธ.ก.ส.รับมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส


 

 

นายอภิรมย์  สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจเอกชนให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 4 หมวด คือ หมวดองค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบ หมวดองค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม หมวดองค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล และหมวดองค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเที่ยงธรรม ต่อต้านการทุจริตและการให้หรือรับสินบน ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

 
-- 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 มี.ค. 2562 เวลา : 14:32:14
กลับหน้าข่าวเด่น
24-01-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 24, 2021, 8:29 pm