แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
การบินไทยเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่สิงคโปร์ เป็นสัปดาห์ละ 28 เที่ยวบิน รองรับยอดจองเพิ่มต่อเนื่อง


 
 
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อรองรับปริมาณการสำรองที่นั่งที่เพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ จากเดิมสัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน เป็นสัปดาห์ละ 28 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป มีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้

เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ ทำการบินทุกวัน วันละ 4 เที่ยวบิน

1) เที่ยวบินที่ TG403 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 08.00 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 11.15 น. (เวลาท้องถิ่น)

เที่ยวบินที่ TG404 ออกจาก สิงคโปร์ เวลา 12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.45 น.

2) เที่ยวบินที่ TG413 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 11.30 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 14.50 น. (เวลาท้องถิ่น)

เที่ยวบินที่ TG414 ออกจาก สิงคโปร์ เวลา 15.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.15 น.

3) เที่ยวบินที่ TG407 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 12.50 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 16.10 น. (เวลาท้องถิ่น)

เที่ยวบินที่ TG408 ออกจาก สิงคโปร์ เวลา 18.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.35 น.

4) เที่ยวบินที่ TG409 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 16.35 น. ถึงสิงคโปร์ เวลา 19.55 น. (เวลาท้องถิ่น)

เที่ยวบินที่ TG410 ออกจาก สิงคโปร์ เวลา 21.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.20 น.

 
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางบิน พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่ เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรืออีเมล contact@service.thaiairways.com

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 พ.ย. 2565 เวลา : 16:20:45

28-01-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555