หุ้นทอง
สหการประมูลเตรียมเข้าตลาด mai ขาย IPO จำนวน 70 ล้านหุ้น


บมจ.สหการประมูล  ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้น  ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น โดยแต่งตั้ง บล.คันทรี่ กรุ๊ป  เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  
 
วัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยบริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชน และอนุมัติจดทะเบียนหุ้นสามัญทั้งหมดเป็นหลักทัรพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(MAI)

บริษัทระบุว่า มีรายได้จากค่าบริการเป็น 2 ส่วนคือ ค่าบริการจากการที่ผู้นำ สินค้ามาประมูลขาย และค่าดำเนินการที่เรียกเก็บ จากการที่ผู้ประมูลสินค้า หรือผู้ซื้อ สามารถประมูลได้ โดยสินค้าที่นำมาจัดประมูลมี 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ รถยนต์, รถจักรยานยนต์  และสินค้าอื่นๆ ได้แก่ บ้านและที่ดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า 
      
สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของสหการประมูล มีครอบครัวศิลา ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วน 77%  แต่ภายหลังการขายหุ้น IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 58.41% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในงวด 6 เดือนปี 2555 บริษัทฯมีรายได้จากการประมูล 144.71 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 94.38 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริการ 12.75 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23.98 ล้านบาท บริษัทมีกำไรขั้นต้น 65.62 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 18.13 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 382.26 ล้านบาท หนี้สินรวม 247.27 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 134.99 ล้านบาท

บมจ.สหการประมูล เป็นผู้ให้บริการประมูลซื้อขายสินทรัพย์ด้วยวิธีการประมูลแบบเปิด โดยบริษัทจะมีรายได้จากค่าบริการเป็น 2 ส่วนคือ ค่าบริการจากการที่ผู้นำสินค้ามาประมูลขาย และค่าดำเนินการที่เรียกเก็บจากการที่ผู้ประมูลสินค้าหรือผู้ซื้อสามารถประมูลได้ โดยสินค้าที่นำมาจัดประมูลแบ่งได้ 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ รถยนต์, รถจักรยานยนต์  และศูนย์ประมูลสัญจร โดยบริษัทมีการจัดประมูลเป็นครั้งคราวตามศูนย์ประมูลในกรุงเทพฯ รวมทั้งมีการจัดประมูล e- auction ซึ่งบริษัทได้ลงทุนโปรแกรมการประมูลเพื่อใช้ประมูลผ่านเว็บไซด์ของบริษัท
        
ณ วันที่ 24 กันยายน 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 145,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 110,000,000 บาท
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ต.ค. 2555 เวลา : 11:34:09
02-12-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 2, 2020, 12:37 pm