แบงก์-นอนแบงก์
แบงก์ออมสินจับมือเมเจอร์ สร้างหนังเฉลิมพระเกียรติฯในหลวง ชุด


ธนาคารออมสิน ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ผลิตภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบช่วงบทเพลงสรรเสริญพระบารมีใหม่ล่าสุด ชุด “พระมหากษัตริย์กับการออม” ฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ เมษายนนี้ได้ชม

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันเพื่อการออมที่ถือกำเนิดโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ธนาคารออมสิน ได้ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด “ พระมหากษัตริย์กับการออม ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังคนไทยแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน ผลักดันและสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรู้จักอดออม ..... โดยมีพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์ผู้เป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิต  ซึ่งเนื้อหาในภาพยนตร์ จะได้เห็นถึงความเป็นแบบอย่างของการทำงาน แบบอย่างของความเพียร แบบอย่างของความรัก ...รวมถึง แบบอย่างของความพอเพียงและการออม  

“สำหรับเนื้อหาของเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดดังกล่าว เป็นการนำเสนอพระจริยวัตรแห่งความพอเพียงตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างสามัญชน  ความเข้าใจในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการมัธยัสถ์อดออม  ที่ได้รับการเลี้ยงดูและปลูกฝังความรู้ต่างๆจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อเจริญพระชนมพรรษา พระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินพระชนมชีพของพระองค์ ที่ถ่ายทอดสู่พระโอรสและพระธิดา โดยเฉพาะในเรื่องของการบริโภคด้วยปัญญาและปลูกฝังในเรื่องของความประหยัดและอดออม ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี โดยพระองค์มิได้ทรงเป็นเพียงแบบอย่างของการออมแก่พระราชโอรสและพระราชธิดาเท่านั้น หากแต่ได้ทรงแสดงแก่ชาวไทยทั้งชาติว่าแม้พระองค์จะเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดิน ก็ยังให้ความสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมแห่งการออมแก่บุตรหลานในครอบครัว ดังนั้นพสกนิกรของพระองค์จึงควรตระหนักถึงคุณค่าของการประหยัดและอดออมด้วย”

นายวรวิทย์ กล่าวในตอนท้ายว่า ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด “ พระมหากษัตริย์กับการออม ” จะจัดเผยแพร่ภายใน  โรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ทุกสาขาทั่วประเทศ  ได้แก่  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์,  อีจีวี, พารากอนซีนีเพล็กซ์  เอสพลานาด  ซีนีเพล็กซ์  เมกกาซีนีเพล็กซ์ และพาราไดซ์ซีนีเพล็กซ์ รวมทั้งสิ้น 59 สาขา 423 โรง  โดยจะเผยแพร่เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มภายในเดือนเมษายน 2556นี้  


 


LastUpdate 02/04/2556 12:39:03 โดย : Admin
22-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 22, 2020, 9:25 pm