แบงก์-นอนแบงก์
ไทยพาณิชย์ ขายหุ้นสามัญในไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย กลุ่ม ACE


 
 
 
 
 
ไทยพาณิชย์ ขายหุ้นสามัญในไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ให้แก่กลุ่ม ACE Group และบริษัทในเครือ ที่ราคา 27.60 บาทต่อหุ้น คาดจะเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 
 
 
 
 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) แจ้งว่า ธนาคารเพิ่งได้เข้าทำสัญญาแบบมีเงื่อนไขในการขายหุ้นสามัญที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมด (ประมาณร้อยละ 60.86) ในบริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SCSMG) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยวินาศภัยที่สำคัญรายหนึ่งในประเทศไทย ให้แก่ กลุ่ม ACE Group และบริษัทในเครือ (ACE) ที่จัดเป็นบริษัทประกันภัยรายใหญ่ระดับโลก โดยมีบริษัทแม่เป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา (NYSE: ACE) การดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญของ SCSMG ตามสัญญาดังกล่าวเป็นที่คาดหมายว่า จะเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 อย่างไรก็ดี การซื้อขายดังกล่าวนั้นยังคงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ เช่น การได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเข้าตรวจสอบสถานะกิจการของ SCSMG จนแล้วเสร็จและได้ผลเป็นที่น่าพอใจแก่ ACE และการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของธนาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการซื้อขายในครั้งนี้ ได้กำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญของ SCSMG ไว้เท่ากับ 27.60 บาทต่อหุ้น 

SCSMG ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2490 และต่อมาได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SCSMG เป็นบริษัทที่รับประกันภัยวินาศภัยทุกประเภทรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการรับประกันภัยรถยนต์ การรับประกันภัยภาคธุรกิจ และการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดย SCSMG มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ผ่านทางเครือข่ายสาขาของธนาคาร รวมถึงตัวแทนประกันภัยอิสระ ช่องทางและสำนักงานสาขาของ SCSMG สำหรับในปี 2555 ที่ผ่านมา SCSMG มีเบี้ยประกันภัยรับประมาณ 4,300 ล้านบาท

“SCSMG จัดเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในประเทศไทย” ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหารของธนาคารกล่าว และยังได้กล่าวต่อว่า “ธนาคาร และบริษัทในเครือได้ลงทุนใน SCSMG มาตั้งแต่ปี 2526 และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาธุรกิจของ SCSMG มาโดยตลอด ด้วยการช่วยเหลือส่งเสริมในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยผ่านทางเครือข่ายสาขาของธนาคารที่มีอยู่ทั่วประเทศ สำหรับการเติบโตของธุรกิจของ SCSMG ในขั้นต่อไป เราเชื่อว่า การมีบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจประกันวินาศภัยเข้ามา จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในด้านการแข่งขันและการตลาดของ SCSMG ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกได้ ในขณะที่ธนาคารจะยังคงให้การสนับสนุนในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ SCSMG ต่อไป การขายหุ้นของ SCSMG ให้แก่ ACE เป็นผลมาจากความพยายามเสาะแสวงหาผู้ซื้อที่มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SCSMG และยังจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ ธนาคาร ในการเติมเต็มธุรกิจทางด้าน Bancassurrance ของธนาคารได้”

การขายหุ้นสามัญของ SCSMG ทั้งหมดจำนวนร้อยละ 60.86 ที่ถืออยู่โดยธนาคาร คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ภายหลังจากที่เงื่อนไขต่าง ๆ ได้รับการดำเนินการจนสำเร็จครบถ้วนแล้ว และภายหลังจากการดำเนินการขายหุ้นดังกล่าวเป็นผลสำเร็จ ทางธนาคารยังมีความตั้งใจที่จะช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ SCSMG ผ่านทางช่องทางเครือข่ายสาขาของธนาคารที่อยู่ทั่วประเทศต่อไป โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่จะได้ทำความตกลงกันต่อไป นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ได้มีการขายหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จ ACE มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SCSMG ส่วนที่เหลืออยู่อีกประมาณร้อยละ 39.14 จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ SCSMG 

สำหรับราคาขายหุ้นสามัญของ SCSMG ที่ถือโดยธนาคารในครั้งนี้ ได้มีการตกลงกันที่ราคาหุ้นละ 27.60 บาท โดยได้ให้มูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้นของ SCSMG เป็นจำนวนเท่ากับ 6,150 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ที่อัตราประมาณร้อยละ 17.9 ของราคาปิดของหุ้น SCSMG ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 
 

LastUpdate 13/01/2557 12:23:03 โดย : Admin
22-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 22, 2020, 9:16 pm