แบงก์-นอนแบงก์
CIMBTโชว์กำไรสุทธิปี56เพิ่ม 14.1% อยู่ที่ 1,490.1 ลบ.


 

 

CIMBTโชว์กำไรสุทธิปี56เพิ่ม 14.1% อยู่ที่ 1,490.1 ลบ. เหตุรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิพุ่งขึ้นถึง 45.4% ส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่ม 25.3%

 

 

นายสุภัค  ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,490.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 184.0 ล้านบาท หรือ 14.1% เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรสุทธิของปี 2555

ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 45.4% รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 25.3% และรายได้จากการดำเนินงานอื่น 9.2% ในขณะเดียวกันธนาคารได้กันสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 97.5% จากการตั้งสำรองพิเศษเพื่อเตรียมรองรับผลกระทบจากวัฏจักรธุรกิจ โดยในปี 2556 มีรายการพิเศษที่สำคัญ คือ ส่วนแบ่งกำไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบสท. กำไรจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของธนาคาร กำไรจากการไถ่ถอนกองทุนรวมวายุภักษ์และสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากการตั้งสำรองพิเศษเพื่อเตรียมรองรับผลกระทบจากวัฏจักรธุรกิจ หากหักรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี 2555 และ 2556 แล้วกำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารจะเพิ่มขึ้นเป็น 85.3%
    
เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รายได้จากการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 10,246.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 1,917.8 ล้านบาท หรือ 23.0% (แต่หากหักรายการพิเศษแล้วรายได้จากการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้น 1,844.6 ล้านบาท หรือ 26.6%) โดยรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 392.8 ล้านบาท หรือ 45.4% ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมจากการจำหน่ายประกัน ค่าธรรมเนียมจากการบริการที่ปรึกษา และค่าธรรมเนียมการจัดการรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 1,318.0 ล้านบาท หรือ 25.3% จากการขยายสินเชื่ออย่างต่อเนื่องและการตอบรับที่ดีของกลุ่มลูกค้ารายย่อยและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และรายได้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น 207.0 ล้านบาท หรือ 9.2% (แต่หากหักรายการพิเศษแล้วรายได้จากการดำเนินงานอื่นจะเพิ่มขึ้น 133.8 ล้านบาท หรือ 15.7%)
    
สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจำนวน 770.1 ล้านบาทหรือ 14.5% สาเหตุส่วนใหญ่จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของธนาคาร อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานสำหรับปี 2556 อยู่ที่ 59.5% ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 อยู่ที่ 63.9% เป็นผลจากแผนการบริหารจัดการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น
    
ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดทั้งด้านเงินฝากและเงินให้สินเชื่อ กลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบียังคงดำรงอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) สำหรับปี 2556 อยู่ที่ 3.2% คงที่เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งเป็นอันดับต้นๆ ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์
    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 1.71 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.2% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อย กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้จำนวน 1.86 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.3% จากสิ้นปี 2555 จำนวน 1.54 แสนล้านบาท จากการขยายตัวของสินเชื่อและเงินฝากข้างต้น ทำให้อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากรวมตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 91.6% จาก 90.2% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มีจำนวน 4.9 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (NPL ratio) เท่ากับ 2.5% ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นผลจากการที่กลุ่มธนาคารมีนโยบายการจัดการความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่รัดกุม มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงแนวทางในการเรียกเก็บหนี้จากสินเชื่อด้อยคุณภาพที่มีอยู่ และการแก้ปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ด้านอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 107.8% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 85.1% เนื่องจากมีการตั้งสำรองพิเศษเพื่อเตรียมรองรับผลกระทบจากวัฏจักรธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินสำรองของกลุ่มธนาคารอยู่ที่จำนวน 5.3 พันล้านบาท เป็นสำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 2.7 พันล้านบาท
    
เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 2.79 หมื่นล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยง 14.2% โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่ 10.0%


LastUpdate 20/01/2557 12:40:57 โดย : Admin
08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 9:42 pm