แบงก์-นอนแบงก์
ธ.กรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 6.50 บาท ประจำปี 2556


 

 

 

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท พร้อมกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 21 ในวันที่ 11 เมษายน 2557


 

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2557 เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811.00 บาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2557

พร้อมกันนี้ได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 21 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมธนาคาร (ชั้น 30) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 มี.ค. 2557 เวลา : 18:06:28
25-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 25, 2020, 10:47 pm