หุ้นทอง
ก.ล.ต. ผ่อนคลายการลงทุนของผู้ลงทุน AI และผู้ลงทุนรายย่อย


 

ก.ล.ต. เพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่เปิดให้ลงทุนได้มากขึ้น พร้อมเพิ่มประเภทผู้ให้บริการการลงทุนในผลิตภัณฑ์สกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ

 
นายวรพล โสคติยานุรักษ์  เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนเห็นชอบให้เพิ่มเติมประเภทผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างประเทศที่ผู้ลงทุนประเภท accredited investor หรือ AI สามารถลงทุนได้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอนุญาตให้ผู้ลงทุนทั่วไปลงทุนในต่างประเทศได้โดยไม่ผ่านสถาบันตัวกลางไทย โดยตราสารที่เพิ่มเติมให้มีความเสี่ยงหรือซับซ้อนมากขึ้น และเป็นประเภทเดียวกับที่ AI ลงทุนได้ในไทย เช่น ตราสารหนี้ที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และศุกูกต่างประเทศ เป็นต้น  ในครั้งนี้ยังเปิดให้ผู้ลงทุนทุกประเภทลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น (fund of funds) ได้ หากกองทุนนั้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ลงทุนตรงได้ รวมทั้งให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์สกุลเงินตราต่างประเทศหลายประเภทขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น
 
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการเห็นชอบให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้บริการการลงทุนในลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่ซื้อขายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน จากเดิมที่อนุญาตเฉพาะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์เท่านั้น  
 
“ก.ล.ต. ได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย ก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะผ่อนคลายให้ผู้ลงทุนทั่วไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านสถาบันตัวกลางไทย  โดยมุ่งหวังให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงและมีความคุ้นเคยกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ตัวกลางมีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะทยอยเปิดให้ผู้ลงทุน AI ลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่มีความเสี่ยงและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จากนั้นจึงจะให้ผู้ลงทุนทั่วไปลงทุนได้เช่นเดียวกับผู้ลงทุน AI  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนจะก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ลงทุน ตลอดจนตัวกลางและตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง” นายวรพล กล่าว  
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 พ.ค. 2557 เวลา : 14:06:47
02-03-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 2, 2021, 7:44 am