หุ้นทอง
บอดร์ด ICHI อนุมัติทุ่ม 1,780 ล้านบาท ซื้อธุรกิจเครื่องดื่มน้ำผลไม้


 

บอดร์ด ICHI อนุมัติทุ่ม 1,780 ล้านบาท ซื้อธุรกิจเครื่องดื่มน้ำผลไม้ “ไบเล่” พร้อมสูตรการผลิตจาก  16 ประเทศ และลงทุนก่อสร้างอาคารและเครื่องจักรอุปการณ์ที่โรจนะเพิ่ม


 
 
นางอิง ภาสกรนที และนายปรีชา อัจฉรานนท์ กรรมการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ICHI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ICHI  ครั้งที่ 2 /2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติเข้าทำรายการซื้อสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า “ไบเล่” (BIRELEY) พร้อมสูตรการผลิตจาก บริษัท ซันนี่ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ จำกัด (SUNNY) และอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในที่ดิน อาคาร ระบบติดตั้งภายใน เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิต รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,780 ล้านบาท ซึ่งจะชำระด้วยกระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท

 
 
 
โดย แบ่งเป็น1. เครื่องหมายการค้า “ไบเล่” พร้อมสูตรการผลิตใน 16 ประเทศ มูลค่ารวม 240 ล้านบาท ได้แก่ ไทย กัมพูชา เกาหลีใต้ แคนาดา พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สาธารณประชาชนจีน อินเดีย ฮ่องกง บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ไต้หวัน และเวียดนาม และเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เคยมียอดขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไบเล่” การประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าจึงมุ่งเน้นการประเมินรายได้จากการขายในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว

 2.ที่ดินเนื้อที่รวม 76 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา มูลค่ารวม 244.9 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์) และ 3. การลงทุนก่อสร้างอาคารมูลค่าลงทุน 405.2 ล้านบาท ลงทุน ระบบติดตั้งภายในมูลค่า 158.9 ล้านบาท และลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์มูลค่า 731 ล้านบาท รวมมูลค่าลงทุน 1,295.1 ล้านบาท 

ทั้งนี้ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ โดยการลงทุนในครั้งนี้จะช่วยขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ คือ ผู้ที่ชอบดื่มน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้ และผู้ที่ต้องการความสดชื่น มุ่งเน้นผู้บริโภคทุกวัย กลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มไลฟ์สไตล์ทันสมัย และกลุ่มรักสุขภาพ

 
 
 
นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มของบริษัทจากเครื่องดื่มประเภทชาเขียวไปสู่การผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมรายได้และผลกำไรให้กับบริษํทและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
 
ส่วนด้านความเห็นคณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องด้วยโครงการเครื่องดื่มน้ำผลไม้มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและมีศักยภาพในการให้อัตราผลตอบแทนสูงซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

 
 
 
ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547  เมื่อคำนวณตามเกณฑ์ได้มาของสินทรัพย์ จะมีอัตราส่วนของขนาดรายการสูงสุดที่ร้อยละ 15.8 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภทที่ 2 ที่ขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ตำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 พ.ค. 2557 เวลา : 02:56:02
27-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 27, 2021, 4:09 pm