หุ้นทอง
ก.ล.ต. เล็งผ่อนคลายข้อจำกัดสำหรับ ASEAN CIS ไทย


ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงประกาศ 2 ฉบับ เพื่อผ่อนคลายข้อจำกัดสำหรับกองทุนรวมที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการไทย และเสนอขายในกลุ่มประเทศอาเซียน  (ASEAN CIS ไทย) โดยประกาศฉบับแรกยกเว้นหลักเกณฑ์ที่การถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หลักเกณฑ์ 1 ใน 3) ให้กับ ASEAN CIS ไทย ในส่วนที่เสนอขายในประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน และเป็นการขายให้กับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและผู้ลงทุนในรูปแบบบัญชีไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)

นอกจากนี้ ได้เพิ่มมาตรการให้ ก.ล.ต.  ดำเนินการหากพบว่ามีการใช้ ASEAN CIS ไทยเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันเป็นการเฉพาะ ส่วนประกาศฉบับที่สองได้ขยายเวลาการชำระค่าขายคืน ASEAN CIS ไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางของกลุ่มประเทศอาเซียนที่กำหนดให้ชำระค่าขายคืนภายในไม่เกิน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6332 หรือทาง e-mail ที่ kunpatu@sec.or.th จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2557


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 พ.ค. 2557 เวลา : 21:53:56
27-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 27, 2021, 3:56 pm