หุ้นทอง
ก.ล.ต. ปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน


ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมนักวางแผนทางการเงิน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) ให้เป็นมาตรฐาน และใช้กับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทุกประเภทในตลาดทุน พร้อมมีคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรการลงทุน (basic asset allocation) 

 
นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) ให้เป็นมาตรฐาน และรองรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดทุนทุกประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้าที่สนใจลงทุน โดยทำแบบประเมินเพียงชุดเดียวและใช้ได้กับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกประเภท แทนที่จะต้องทำแบบประเมินใหม่ทุกครั้งที่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ ได้แก่ หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 
“การปรับปรุง suitability test ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ลงทุนแล้ว ยังสามารถสะท้อนความต้องการลงทุนของผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น  คำถามในแบบประเมินจะครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนตัว ฐานะทางการเงิน ความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน รวมถึงความสามารถและความพึงพอใจในการรับความเสี่ยงด้วย เพราะอาจมีผู้ลงทุนบางราย เช่น คนหนุ่มสาววัยทำงานที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงสูงกว่าผู้ใกล้เกษียณอายุ แต่อาจต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าก็เป็นได้  ประการสำคัญ แบบประเมินนี้ยังเพิ่มตัวอย่างคำแนะนำเรื่องการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนเบื้องต้น (basic asset allocation) ที่สอดคล้องกับผลประเมินความเหมาะสมในการลงทุนแก่ผู้ลงทุน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีแนวทางให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  ก.ล.ต. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจใช้ suitability test มาตรฐานที่ได้จัดทำขึ้นนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนได้ดียิ่งขึ้น” นางดวงมน กล่าว

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 มิ.ย. 2557 เวลา : 11:20:40
25-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2021, 12:25 am