หุ้นทอง
ก.ล.ต. พักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย


ก.ล.ต. พักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย ได้แก่ (1) ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายวรุณ จิรไชยสิงห์ (2) ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาววริณดา ศรีวะกุล และ (3) ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายณพชร ชินภักดี ขณะกระทำผิดทั้ง 3 ราย สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค จำกัด (มหาชน) (บล. OSK) ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุนและฐานไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์


ก.ล.ต. ตรวจสอบการดำเนินงานของ บล. OSK ตามปกติ พบว่าผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายวรุณรับมอบหมายจากผู้ลงทุนรายหนึ่งในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนในปริมาณการซื้อขายสูง โดยปรากฏบทสนทนาในลักษณะที่นายวรุณซื้อขายหลักทรัพย์และรายงานให้ลูกค้าทราบภายหลัง ซึ่งลูกค้าไม่เคยโต้แย้ง รวมทั้งลูกค้าไม่ได้กำหนดชื่อหลักทรัพย์ จำนวน และราคาของหลักทรัพย์ แต่ยอมรับการซื้อขายของนายวรุณ

การกระทำดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 (ประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555)  ก.ล.ต. จึงพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายวรุณเป็นเวลา 3 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. OSK ได้ลงโทษนายวรุณโดยพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 เดือนแล้ว จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบอีก 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557

กรณีของนางสาววริณดา และนายณพชร ซึ่งเป็นผู้แนะนำการลงทุนในทีมเดียวกัน ร่วมกันส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้ารายหนึ่งก่อนแล้วจึงแจ้งให้ลูกค้าทราบภายหลัง ซึ่งลูกค้ายอมรับรายการที่เกิดขึ้น และพบบทสนทนาในลักษณะที่ลูกค้ายินยอมให้นางสาววริณดาตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน นอกจากนี้ บล. OSK ตรวจสอบเพิ่มเติม และพบว่า นายณพชรไม่ได้บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าอีกหลายราย จึงพิจารณาได้ว่านางสาววริณดาและนายณพชรรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555 และนายณพชรยังไม่ได้บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(3) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555  อีกด้วย  

ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาววริณดาเป็นเวลา 1 เดือน และสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายณพชรเป็นเวลา 2 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. OSK ได้ลงโทษนายณพชรโดยพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 เดือนแล้ว จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบนายณพชรอีก 1 เดือน ทั้งนี้ การสั่งพักทั้ง 2 ราย นับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 มิ.ย. 2557 เวลา : 17:18:38
25-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2021, 12:23 am