แบงก์-นอนแบงก์
ธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการปี 57 กำไร 46,153 ล้านบาท


นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยประกาศผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2557 โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 46,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.68%

ผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 46,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4,828 ล้านบาท หรือ 11.68% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 10,335  ล้านบาท หรือ 14.20% ทำให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin : NIM) อยู่ที่ระดับ 3.80% ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากเงินรับฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงทยอยครบกำหนดในระหว่างปี ทำให้ต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายลดลง รวมถึงรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 8,004 ล้านบาท หรือ 16.84% เป็นผลมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ และรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยที่เพิ่มขึ้น สำหรับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Efficiency ratio) ในปีนี้อยู่ที่ระดับ 44.30%
 
ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 4 ปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2557 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 9,967 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจำนวน 2,549 ล้านบาท หรือ 20.37% โดยมีการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 471 ล้านบาท หรือ 2.21% ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin : NIM) อยู่ที่ระดับ 3.85% และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงจำนวน 483 ล้านบาท หรือ 5.29% อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ  เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดซึ่งเป็นปกติตามฤดูกาล และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Efficiency ratio) ในไตรมาสนี้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.63%
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,389,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จำนวน 99,092 ล้านบาท หรือ 4.33% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อ โดยเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL Gross) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 2.24% ขณะที่ปีก่อนอยู่ที่ระดับ 2.11% อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 141.38% ขณะที่สิ้นปี 2556 อยู่ที่ระดับ 134.52% นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตามหลักเกณฑ์ Basel III อยู่ที่ 17.31% โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 13.49%

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ม.ค. 2558 เวลา : 07:36:47
26-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 26, 2020, 9:18 pm