เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ประกาศรับสมัครผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการ ธปท. โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอชื่อเพื่อทรงแต่งตั้ง มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงินการธนาคาร รวมทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ผู้ว่าการ ธปท. สามารถทำงานให้แก่ ธปท. ได้เต็มเวลา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการ ธปท. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการ ธปท. ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
   2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ และภาวะเศรษฐกิจการเงินของโลกเป็นอย่างดี
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายการเงิน นโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงินเป็นอย่างดี
  2.3 มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
       2.3.1 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี หรือเทียบเท่า
       2.3.2 กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่บริหารเงินและสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง
      2.3.3 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

3. การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการ ธปท. กำหนด โดยปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการ ธปท. ได้ที่ สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

4. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
    4.1 ใบสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการ ธปท. (ตามแบบที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการ ธปท. กำหนด)
    4.2 เอกสารแสดงแนวคิดการบริหารจัดการ ธปท. และวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจมหภาคของประเทศและเศรษฐกิจการเงินโลก นโยบายการเงิน นโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และนโยบายเกี่ยวกับระบบการชำระเงิน

    ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3209, 3289 หรือสามารถเรียกดูประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการ ธปท. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการ ธปท. ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 และใบสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการ ธปท. ได้ที่ : http://www.mof.go.th http://www.fpo.go.th และ http://www.bot.or.th


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 พ.ค. 2558 เวลา : 11:15:03
07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 12:56 pm