เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กสิกรไทยคาด "เปิดเทอมใหญ่" เมืองกรุงปี 2558 เม็ดเงินสะพัดกว่า 2.5 หมื่นลบ.


ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดเปิดเทอมใหญ่ในกรุงเทพปีนี้ เงินสะพัดกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท ท่ามกลางความกังวลค่าครองชีพ ชี้ครัวเรือนรายได้ต่ำ 3 หมื่น เจอภาวะหนี้กดดัน ขณะที่ "ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย" ชูโปรโมชั่นบัตรเครดิต แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ผ่อนค่าเทอม 0% นาน 3 เดือน 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2558  ว่า “ค่าใช้จ่ายเปิดเทอมใหญ่ปี 2558 ของผู้ปกครองในกรุงเทพฯ ” ในช่วงระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 24 เมษายน 2558 จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า ภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความกังวลให้กับผู้ปกครองที่พำนักอาศัยในกรุงเทพฯ พอสมควร แต่ถึงกระนั้น การศึกษาถือได้ว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่มั่นคงของบุตรหลาน ดังนั้น ผู้ปกครองในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ยังคงวางแผนและทำทุกวิถีทางเพื่อให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาต่อ

สำหรับมุมมองของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานในช่วงเปิดเทอมปี 2558 จากผลการสำรวจพบว่า ในแต่ละเดือนผู้ปกครองเมืองกรุงฯ ได้มีการจัดสรรค่าใช้จ่าย/ เงินออม เพื่อใช้จ่ายในแต่ละด้าน ซึ่งค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานนั้น มีสัดส่วนนำมาเป็นอันดับสอง รองจากค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะค่าอาหารและค่าเดินทาง แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการศึกษาของบุตรหลานค่อนข้างมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการรายได้ของผู้ปกครองในแต่ละเดือนมากพอสมควร

“ผู้ปกครองเมืองกรุงฯ 67 % ยังมีความกังวลต่อภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปีนี้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน หรือกลุ่มผู้ปกครองที่มีภาระหนี้สินที่ต้องชำระจากหนี้ที่ได้ก่อไว้ในช่วงก่อนหน้า”ศูนย์วิจัยฯระบุ

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยอีกว่า อย่างไรก็ดี ผู้ปกครองเมืองกรุงฯ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า แม้ว่าจะเผชิญกับแรงกดดันด้านค่าครองชีพและภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่การศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับบุตรหลาน ดังนั้น ในแต่ละปีก็ยังคงมีการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ไว้ให้บุตรหลานในช่วงเปิดเทอมอยู่เสมอ โดยในช่วงเปิดเทอมปีนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่หันไปปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยเลือกที่จะประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายปกติอื่นๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงค่าใช้จ่ายซื้อของใช้ส่วนตัวที่ไม่จำเป็น เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานในช่วงเปิดเทอม

ทั้งนี้ แหล่งงบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมของผู้ปกครองเมืองกรุงฯ กว่า 82 % คือ เงินเก็บ  เงินออม  ที่แบ่งจัดสรรไว้สำหรับค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ผู้ปกครองได้มีการเตรียมพร้อมและจัดสรรจากรายได้ตลอดทั้งปี เพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงเปิดเทอม ในขณะที่แหล่งงบประมาณอื่นๆ ที่ผู้ปกครองเมืองกรุงฯ คาดว่าจะนำมาใช้ในช่วงเปิดเทอม ได้แก่ การนำสินทรัพย์ไปจำนำที่โรงรับจำนำ 12 % เท่ากับเงินจากการเล่นแชร์ ส่วนการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน มีสัดส่วน 11 %  ทั้งนี้ แหล่งงบประมาณของผู้ปกครองบางรายอาจจะเกิดจากหลายแหล่ง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมของบุตรหลาน

 “ภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรหลานของผู้ปกครองเมืองกรุงฯ ปี 2558 โดยรวม “เพิ่มขึ้น” ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากในปีนี้ สถานการณ์การเมืองภายในประเทศกลับสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ผู้ปกครองเริ่มมีความมั่นใจและตัดสินใจซื้อมากขึ้น หลังจากในปีที่แล้วผู้ปกครองส่วนใหญ่จำกัดงบประมาณและปรับลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลง อาทิ การซื้อเครื่องแบบนักเรียน/ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ รวมถึงค่าเรียนกวดวิชา เป็นต้น”ศูนยวิจัยระบุ

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มค่าใช้จ่ายเปิดเทอมของผู้ปกครองกรุงเทพฯ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมของบรรดาผู้ปกครองในกรุงเทพฯ ในปีนี้ น่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดกว่า 25,000 ล้านบาท ขยายตัว 4.6 %  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของค่าเล่าเรียนโรงเรียนเอกชน (ค่าเทอม) และค่าเรียนกวดวิชา/เสริมทักษะ ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันกว่า 70 %  ของเม็ดเงินสะพัดทั้งหมดในกรุงเทพฯ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภายใต้แรงกดดันด้านกำลังซื้อของกลุ่มผู้ปกครองที่มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนั้น นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายสำหรับบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในช่วงเปิดเทอม โดยเฉพาะธุรกิจจัดจำหน่ายชุดนักเรียน ธุรกิจกวดวิชา/เสริมทักษะ หรือแม้แต่ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ดังนั้น แม้ว่าการตรึงราคาจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง แต่ถึงกระนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจก็จำเป็นต้องมีการทำกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วงเปิดเทอมใหญ่เพิ่มเติมเพื่อดึงดูดกำลังซื้อของผู้ปกครอง เพราะถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจที่น่าจะทำยอดขายได้มากที่สุดของปี โดยผู้ประกอบการอาจจะเน้นไปที่กลยุทธ์ด้านความคุ้มค่าไปสู่ผู้บริโภค ทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ หรือการจัดโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจผู้บริโภคให้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า อาทิ การให้สิทธิพิเศษส่วนลดต่างๆ และเงื่อนไขการชำระเงิน รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย ซึ่งก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นยอดขายในช่วงเทศกาลเปิดเทอมได้เป็นอย่างดี

 

ขณะที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชูโปรโมชั่นบัตรเครดิต ต้อนรับเปิดเทอม แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยการผ่อนค่าเทอม 0% นาน 3 เดือน  เมื่อมียอดชำระการศึกษา ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ซึ่งสามารถผ่อนค่าเทอมได้ทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่เตรียมอนุบาล ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย  และเรียนพิเศษด้านภาษา ดนตรี หรือเรียนเสริม ทุกสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ทั้งรัฐบาลและเอกชน ซึ่งมีหน่วยงานของราชการรับรอง โดยสถาบันการศึกษาจะต้องรับชำระค่าการศึกษาด้วยบัตรเครดิต หรือมีใบแจ้งหนี้ค่าการศึกษาเท่านั้น โดยเงื่อนไขเป็นตามที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2558 สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center 0 2626 7777 หรือ www.cimbthai.com

 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 พ.ค. 2558 เวลา : 16:13:45
30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 9:37 pm