หุ้นทอง
ก.ล.ต. ลดขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ออกตราสารหนี้


ก.ล.ต. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ออกตราสารหนี้ (issuer) ให้สามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ได้สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากล

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้ออกตราสารหนี้ โดยเพิ่มวิธีการขออนุญาตแบบโครงการที่มีอายุรอบละ 2 ปี issuer  สามารถเสนอขายตราสารหนี้ในครั้งต่อ ๆ ไป ได้ทันทีภายใต้อายุโครงการนี้ โดยยื่นเฉพาะข้อมูลสำคัญของลักษณะตราสาร และข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ซึ่งการอนุญาตแบบนี้ เหมาะกับผู้เสนอขายตราสารหนี้หลายครั้งภายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ issuer ให้สามารถเสนอขายตราสารหนี้ได้ทันทีเมื่อต้องการใช้เงิน ซึ่งหลักเกณฑ์เดิม issuer ต้องขออนุญาตเป็นรายครั้ง และยื่นข้อมูลที่มีรายละเอียดแบบเต็ม การพิจารณาอนุญาตทุกครั้งจึงอาจกระทบต่อแผนการระดมทุน ต้นทุนการระดมทุนและความต้องการเงินทุนของ issuer อย่างไรก็ดี issuer ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและเปิดเผยข้อมูลตลอดอายุโครงการ มิฉะนั้น จะถูกระงับการเสนอขาย

ในปี 2557 การออกและเสนอขายตราสารหนี้ในประเทศไทย มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9.8 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการออกเสนอขายตราสารหนี้ภาครัฐจำนวน 6.3 ล้านล้านบาท และตราสารหนี้ภาคเอกชน จำนวน 3.5 ล้านล้านบาท ดังนั้น การปรับปรุงเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ issuer นี้ จะมีส่วนช่วยเพิ่มสัดส่วนการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชน อย่างไรก็ดี issuer ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและเปิดเผยข้อมูลตลอดอายุโครงการ มิฉะนั้น จะถูกระงับการเสนอขาย ทั้งนี้ คาดว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะมีผลใช้บังคับภายในไตรมาส 3 ปี 2558


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 ก.ค. 2558 เวลา : 16:54:59
25-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2021, 12:24 am