หุ้นทอง
ก.ล.ต.เปิดฟังความเห็นปรับเกณฑ์คำนวณ-รายงานการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่อง


ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณและรายงานเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เพื่อให้การรายงานสามารถสะท้อนความเสี่ยงของสินทรัพย์และธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจได้ตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ในครั้งนี้จะปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณค่าความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อาทิ ค่าความเสี่ยงของตราสารทุน ตราสารหนี้ หน่วยลงทุน พร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องบางรายการ อาทิ ลูกหนี้บัญชีเงินสด การซื้อหุ้นขนาดใหญ่ (big lot) การมีฐานะเงินตราต่างประเทศ และเงินให้กู้ยืมบริษัทในเครือ

 
ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6487 หรือทาง e-mail ที่ patana@sec.or.th จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558


LastUpdate 22/07/2558 12:56:01 โดย : Admin
27-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 27, 2021, 4:03 pm