หุ้นทอง
ตลาดหลักทรัพย์เตือนผู้ลงทุนศึกษาหุ้น PK ก่อนลงทุน


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) (PK) เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553 เนื่องจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ จำนวน 1,030 ล้านบาท ต่อมา PKได้ยื่นคำขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและขอให้เปิดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท  ซึ่งตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้PK พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย "SP" (Suspension) และ "NC" (Non-Compliance)และให้เริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ PK  ในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไปโดยกำหนดให้หลักทรัพย์ของ PK สามารถซื้อขายได้โดยไม่มีกรอบราคา (Ceiling & Floor) ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้หลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง

ทั้งนี้  เนื่องจากในระยะที่ผ่านมา PK ได้ฟื้นฟูกิจการผ่านกระบวนการศาลล้มละลายจึงมีการปรับโครงสร้างทางการเงิน ดังนั้นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ที่ราคา 0.40 บาทต่อหุ้น อาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ในปัจจุบันตลาดหลัก ทรัพย์จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลบริษัทเพื่อประกอบการตัดสิน ใจลงทุน

 

 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ก.ค. 2558 เวลา : 10:53:04
01-03-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 1, 2021, 10:31 am