หุ้นทอง
ก.ส.ล.ระบุรัฐบาลเตรียมยุบหน่วยงาน ก.ส.ล.และ AFET พร้อมโยกสินค้าเกษตรเข้าตลาด TFEX


นายบุญนำ กุลรกัมพุสิริ รักษาการเลขาธิการคณะ กรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) กล่าวว่า การยกเลิกพ.ร.บ.การซื้อ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 นั้น ไม่ได้หมายความว่าจะยกเลิกการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในประเทศไทย แต่เป็นการเปิดทางให้สามารถย้ายการดำเนินการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ไปยังตลาดสัญญาซื้อขายล่วง หน้า(TFEX) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหากมีความคืบหน้าใดๆ สำนักงาน ก.ส.ล. จะ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
   

โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราช บัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วง หน้า พ.ศ. 2542 ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และมีมติเห็นสมควรให้ประกาศเป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการกฎหมายประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา จะเป็นขั้นตอนของการเตรียมการเพื่อยุบเลิกการ ดำเนินงานของสำนักงานก.ส.ล. และ AFET ต่อไป


LastUpdate 13/08/2558 17:58:59 โดย : Admin
25-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2021, 12:37 am