หุ้นทอง
ก.ล.ต.เพิ่มคุณสมบัติผู้ยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนในวงกว้าง


ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัติผู้ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นกรองบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ที่จะเข้าระดมทุนโดยการออกหลักทรัพย์เสนอขายต่อประชาชนในวงกว้าง
             

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า “คณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ (non-listed company) ที่จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนในวงกว้าง (PO) โดยกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมว่า ต้องไม่มีประวัติหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงตามที่กำหนดในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนการยื่นคำขอ เช่น ในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ไม่เคยถูกปฏิเสธคำขอ PO เนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง เป็นต้น
              

การปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้ เพื่อป้องปรามไม่ให้บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ที่มีประวัติหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงเข้ามาระดมทุนจากประชาชนในวงกว้าง ซึ่งตามเกณฑ์เดิม บริษัทที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการยื่นคำขอ เช่น มีการตกแต่งตัวเลขในงบการเงินที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอ จะถูกลงโทษเพียงไม่อนุญาตให้ระดมทุน แต่ตามเกณฑ์ใหม่ จะถูกลงโทษเพิ่มเติมให้ต้องเว้นวรรคการยื่นคำขอ PO ในครั้งถัดไปเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วย โดยหลักเกณฑ์ใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว”


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ส.ค. 2558 เวลา : 18:28:10
27-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 27, 2021, 5:44 pm