หุ้นทอง
ก.ล.ต.ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560


คณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กรในระดับสายงานและเพิ่มหน่วยงานใหม่ โดยแต่งตั้งและสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560
   

สาเหตุเนื่องจาก ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในทุกขั้นตอนของการทำงาน มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีด้านการเงิน (ฟินเทค) เริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นกับสังคมไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญและเล็งเห็นว่าฟินเทคจะเป็นประโยชน์กับตลาดทุนไทยในหลายด้าน ทั้งการลดต้นทุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการกำกับดูแล ก.ล.ต. จึงต้องมีบทบาทในการส่งเสริมการนำฟินเทคเข้ามาใช้เพื่อสนับสนุนผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุนทุกด้าน ทั้งกิจการที่จะสามารถระดมทุนได้สะดวกขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการเงินใหม่ ๆ และเพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนเข้าถึงบริการด้านการเงินหลากหลายขึ้น
   

นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านตลาดทุนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ลงทุน กรรมการ และสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นรากฐานให้การพัฒนาตลาดทุนมีความยั่งยืน พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของ ก.ล.ต. ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแต่งตั้งผู้บริหาร ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ มีดังนี้

การแต่งตั้งผู้บริหาร

1.       นายประกิด บุณยัษฐิติ เป็นรองเลขาธิการ
2.       นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ
3.       นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ
4.       นางสาวอาจารีย์  ศุภพิโรจน์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
5.       นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน
6.       นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การปรับปรุงสายการบังคับบัญชา

1.รองเลขาธิการ นายประกิด บุณยัษฐิติ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสายงานที่ประกอบด้วย
   

1.1      สายระดมทุน โดยมีนางจารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ ดูแลงานฝ่ายจดทะเบียนโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายจดทะเบียน-ตราสารทุน และฝ่ายตราสารหนี้
   

1.2      สายกำกับบริษัทจดทะเบียน โดยมีนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ ดูแลงานฝ่ายพัฒนาบริษัท และฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน
 

2. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสายงานประสิทธิภาพองค์กร
   

ทั้งนี้ รองเลขาธิการ นางทิพยสุดา ถาวรามร ยังคงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสายงาน นโยบายตลาดทุน ธุรกิจจัดการลงทุน และธุรกิจตัวกลางและตลาด โดยมีนางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ นางปะราลี สุคนธมาน และนางณัฐญา นิยมานุสร เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ ในขณะที่เลขาธิการยังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลตรง สายงานกฎหมาย สายบังคับใช้กฎหมาย และสายประสิทธิภาพองค์กร โดยมีนายศักรินทร์ ร่วมรังษี นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ และนางวรัชญา ศรีมาจันทร์ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 ธ.ค. 2559 เวลา : 18:09:21
04-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 4, 2020, 6:22 am