เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พาณิชย์ อัดฉีดงบ 18 ล้านบาท จัดกิจกรรมหนุนการค้า-การท่องเที่ยวชายแดนใต้


นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้  โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการเร่งนำสันติสุข   รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่   กระทรวงพาณิชย์มีบทบาทในการส่งเสริมการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

          
ในปี 2560 กระทรวงพาณิชย์ได้ผลักดันโครงการ เพื่อบูมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนภาคใต้   โดยอัดฉีดงบประมาณกว่า 18 ล้านบาท โดยร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเชื่อมั่นในเขต 7 เมืองหลัก   รวมทั้งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในระบบการรักษาความปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเป็นปกติสุข
          
เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจ 7 เมืองหลักของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย 1. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2. อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 3. อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 4. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 5 .อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 6. อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 7. อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ด้านการค้าชายแดน จังหวัดชายแดนใต้เป็นประตูการค้าสู่มาเลเซีย สิงคโปร์ โดยในแต่ละปีมีมูลค่าการค้าชายแดนด้านมาเลเซียกว่า 500,000 ล้านบาท เป็นการส่งออกประมาณ 258,000 ล้านบาท การนำเข้าประมาณ 243,000 ล้านบาท จากสถิติปี 2559 ผ่านมา ไทยได้ดุลการค้าชายแดนมาเลเซีย ประมาณ 15,000 ล้านบาท  
          
“โดยที่จังหวัดชายแดนใต้มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  กระทรวงพาณิชย์จึงได้ผลักดันโครงการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตอาหารฮาลาล พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดสากลในปีงบประมาณ 2561 เป็นการตอกย้ำความพร้อมของครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ กับผู้ประกอบการและชุมชนต่อยอดไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก” นางอภิรดี กล่าว
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 มี.ค. 2560 เวลา : 19:18:23
30-03-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2020, 5:20 am