อสังหาริมทรัพย์
กคช.โครงการอบรมการจัดตั้งธนาคารสัจจะรีไซเคิล


 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดตั้งธนาคารสัจจะรีไซเคิล และอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจระเข้น้อย จังหวัดสมุทรปราการ ผู้อยู่อาศัยเคหะชุมชนดินแดง 1 และ 2 จำนวน 250 คน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลานกีฬาแฟลต 9 เคหะชุมชนดินแดง 1 ถนนจตุรทิศ ดินแดง กรุงเทพฯ


การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะรีไซเคิลและการจัดตั้งธนาคารสัจจะรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนตามแนวทางประชารัฐ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดตั้งธนาคารสัจจะรีไซเคิลจากชุมชนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจระเข้น้อยที่ประสบความสำเร็จอันเป็นการกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารสัจจะรีไซเคิลให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีผู้อยู่อาศัยในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 


สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลเคหะชุมชนดินแดง 1 และ 2 การเดินขบวนรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดตั้งธนาคารสัจจะรีไซเคิลและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากครัวเรือน การบรรยายหัวข้อ "ประโยชน์ของการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่า"

และการอบรมขั้นตอนและวิธีการรับซื้อขยะรีไซเคิล รวมทั้งการเปิดรับสมาชิกธนาคารสัจจะรีไซเคิลเคหะชุมชนดินแดง 1 - 2 ตลอดจนเปิดรับฝากขยะด้วยวิธีการลงบัญชีให้แก่สมาชิกในชุมชนด้วย


บันทึกโดย : วันที่ : 19 ก.ค. 2560 เวลา : 11:23:54
15-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 15, 2020, 3:42 am