หุ้นทอง
ก.ล.ต. เดินหน้าตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร POLAR


สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ที่ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด POLAR และในวันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้สั่งให้บริษัทชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นั้น 

 
นายประกิด  บุณยัษฐิติ  รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า การที่บริษัทจดทะเบียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโดยศาลล้มละลาย เป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในวงกว้าง และเป็นสิ่งที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนควรตระหนักว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนให้ทราบโดยเร็ว
 
อย่างไรก็ดี การที่ผู้บริหาร POLAR มิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในช่วงก่อนหน้านี้  แม้จนกระทั่งวันที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว จึงอาจพิจารณาได้ว่า กรรมการและผู้บริหาร POLAR มีเจตนาที่จะไม่ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญดังกล่าว ต่อ ก.ล.ต. และ ตลท.  นอกจากนี้ ก.ล.ต. พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินในระยะที่ผ่านมาของ POLAR เนื่องจากงบการเงินไม่เคยแสดงยอดหนี้ที่สูงถึงขนาดที่จะทำให้บริษัทเข้าข่ายถูกฟื้นฟูกิจการรวมทั้งถูกฟ้องล้มละลายมาก่อน  ซึ่งตั้งแต่ ก.ล.ต. มีข้อสงสัยดังกล่าวก็ได้ติดตามและรวบรวมข้อมูลรวมถึงสั่งให้ POLAR ทำ special audit ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่า กรรมการหรือผู้บริหารของ POLAR มีการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมาย  ก.ล.ต. ก็จะดำเนินการทั้งทางแพ่งและอาญาภายใต้ขอบเขตอำนาจที่สมควรต่อไป ซึ่งอาจเป็นเหตุให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดด้วย 
 
นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. พบประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการและการดำเนินการของ POLAR ในหลายประเด็น อาทิ การเพิ่มทุนแบบ PP ซึ่ง ก.ล.ต. มีคำสั่งระงับการอนุญาตการเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้วในเดือนตุลาคม 2558  และกรณีที่ POLAR และกรรมการชี้แจงข้อมูลที่  ก.ล.ต. สั่งการ ล่าช้ากว่ากำหนดเวลา ก็ได้เปรียบเทียบปรับ POLAR และกรรมการรายบุคคลไปแล้ว  ส่วนในกรณีที่ POLAR ไม่ส่งงบการเงิน ประจำปี 2559 และรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลานั้น ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายกับ POLAR และกรรมการที่รับผิดชอบดูแลการส่งงบการเงินและรายงานดังกล่าว
 
สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการที่คณะกรรมการ POLAR ไม่จัดประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมเอง  ตลอดจนความครบถ้วนขององค์ประชุมคณะกรรมการ POLAR  ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ และเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนที่มีมายัง ก.ล.ต. อย่างต่อเนื่อง นั้น เนื่องจากประเด็นดังกล่าวต้องพิจารณาตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้กำกับดูแล  ก.ล.ต. จึงได้ขอหารือและสอบถามผลการพิจารณา รวมทั้งได้ประสานงานและเข้าพบกับกรมฯ มาเป็นระยะในช่วงที่ผ่านมา  ทั้งนี้ หากได้ข้อสรุปในกรณีข้างต้นและพบว่า มีการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ส.ค. 2560 เวลา : 20:21:09
04-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 4, 2020, 6:08 am