เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กระทรวงพลังงาน ร่วมบูรณาการด้านพลังงาน 2 ชุมชน ในจังหวัดสงขลา


กระทรวงพลังงาน เดินหน้าบูรณาการด้านพลังงานในท้องถิ่น ร่วมส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งชีวมวลจากตาลโตนด ในชุมชนคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ณ ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กระตุ้นชุมชนต่อยอดวัสดุเหลือใช้เป็นพลังงานทดแทน สร้างอาชีพและรายได้ ควบคู่ การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมสีเขียวให้ชุมชน


จังหวัดสงขลา-วันนี้ (14 ตุลาคม 2560) นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพลังงานได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และต่อยอดสู่การสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ชุมชน รวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนอย่างถูกต้องให้กับชุมชนในท้องถิ่น ดังนั้น สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานจึงได้ดำเนินการขยายผลนโยบายดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผ่านโครงการส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งชีวมวลจากตาลโตนด ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองพลังงาน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่นที่มีจำนวนมาก เช่น ลูกตาลโตนด มาผลิตพลังงานเชื้อเพลิงอัดแท่ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดปัญหาขยะเหลือทิ้ง ลดปัญหามลภาวะ แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นพลังงานทางเลือกใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

 
 
โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีระบบเชื้อเพลิงอัดแท่งและโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ตาลโตนด ด้วยงบประมาณรวม 2,698,000 บาท ซึ่งกระทรวงพลังงานสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2,300,000 บาท คิดเป็น 85.25% และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี สมทบงบประมาณ จำนวน 398,000 บาท หรือ 14.75% เพื่อใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งชีวมวล พร้อมทั้ง สนับสนุนเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร จำนวน 100 ลูก ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ตาลโตนด เพื่อใช้ในการผลิตถ่านป้อนโรงผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งชีวมวล ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถสร้างรายได้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ จำนวน 365,400 บาท/ปี ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ถ่านชีวมวลอัดแท่งของชุมชนคลองรี ได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่ และยังเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ส่งไปจำหน่ายให้กับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดริมน้ำริมน้ำคลองแดน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ก๊าซ LPG

พลังงานจังหวัดสงขลา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้ร่วมส่วนราชการ ภาคเอกชน และชุมชนในตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมให้ตลาดริมน้ำคลองแดน เป็นตลาดริมน้ำเชิงอนุรักษ์พลังงาน และต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนของจังหวัด ผ่านกิจกรรมนำร่องต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์เรื่องการวางแผนพลังงานชุมชนและการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านพลังงานครบวงจรในชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานการปรับเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED ประหยัดพลังงาน ทำให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าแสงสว่างถึง 75 เปอร์เซ็นต์ การปรับเปลี่ยนเตาซูเปอร์อั้งโล่ประสิทธิภาพสูงเพื่อทดแทนการใช้ LPG การส่งเสริมการใช้ถ่านชีวมวลอัดแท่งจากตาลโตนด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ มาเป็นเชื้อเพลิงหลักในร้านค้าชุมชน ที่สำคัญ ในอนาคตยังจะมีการผลักดันให้ชุมชนดังกล่าว เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน เพื่อก้าวสู่ตลาดนัดประหยัดพลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทนที่สำคัญในภูมิภาคอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ต.ค. 2560 เวลา : 16:56:29
27-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2020, 9:14 am