หุ้นทอง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. ริช สปอร์ต (RSP) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 10 พ.ย. นี้


บมจ. ริช สปอร์ต ผู้จัดจำหน่ายรองเท้า เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศรายเดียวในประเทศไทย ได้แก่ Converse และPony พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 10 .  นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ราคาIPO 4,466 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “RSP”

 

 

 

 


ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ.ริช สปอร์ต ผู้จัดจำหน่ายรองเท้า เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศรายเดียวในประเทศไทย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “RSP” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

 

RSP ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทรองเท้า (footwear) เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่น (non-Footwear) ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ ได้แก่ Converse และ Pony โดย Converse เป็นแบรนด์จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี RSP ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากConverse Inc. ในการทำการตลาด และจัดจำหน่ายสินค้า Converse ในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ปัจจุบันบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าทั้งในลักษณะขายปลีกและขายส่ง มีร้านค้าปลีกของบริษัทฯ (mono brand store) จำนวน 41แห่ง และเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าจำนวน 114 แห่ง บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิจาก Pony International Limited ประเทศฮ่องกง ในการออกแบบ ผลิต รวมถึงการใช้ตราสินค้าในการทำการตลาดสินค้าภายใต้ตราสินค้า Pony แต่เพียงผู้เดียว (exclusive right) ในประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย

 

RSP มีทุนชำระแล้ว 770 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 570 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนจำนวน 195 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ จำนวน 5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.80 บาท เมื่อวันที่และ 6-7 พฤศจิกายน 2560 มีมูลค่าระดมทุนรวม 1,160 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ราคา IPO 4,466 ล้านบาท โดยมี บล. ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ RSP พร้อมด้วยผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย บล. โกลเบล็กบล. เคจีไอ (ประเทศไทย), บล. ทรีนิตี้บล. โนมูระ พัฒนะสินบล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย), และ บล. เอเซีย พลัส

 

นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RSP เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และรองรับโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ กับคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลก โดย RSP มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรชั้นนำในด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในระดับสากล ด้วยการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม มีสินค้าที่มีความหลากหลายรูปแบบ ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ  เพื่อความยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของวงการธุรกิจในด้านแฟชั่น

 

หลัง IPO RSP มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มนางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 74.03% บมจ.ไทยประกันชีวิต 0.55 % และ นางสาวอรอุมา สุภรศิริกุล 0.26% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจาก การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) โดยใช้อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 17.08 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้น 4ไตรมาสย้อนหลัง (1 กรกฎาคม 2559-30 มิถุนายน 2560) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 770 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.34บาท

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

 

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ..ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่www.richsport.co.th และที่ www.set.or.th 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 พ.ย. 2560 เวลา : 19:57:51
25-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 25, 2020, 10:27 pm