หุ้นทอง
ก.ล.ต.ระดมความเห็นแนวทางสนับสนุนให้เกิดผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินที่มีคุณภาพและประชาชนเข้าถึงได้


... เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการสนับสนุนผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินที่มีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงได้ ภายใต้โครงการ “Wealth Advice for All” ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ เข้ามาเป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้คนไทยมีความอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะยาว

... มียุทธศาสตร์สำคัญเรื่องการผลักดันให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน โดยควรต้องปฏิบัติให้ได้จริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความอยู่ดีมีสุขทางการเงินในระยะยาว ซึ่งคนไทยจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำและวางแผนทางการเงินจากผู้ให้คำปรึกษาที่มีความรู้  มีการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ จึงเป็นที่มาของโครงการ “Wealth Advice for All” โครงการที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ให้บริการด้านการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงิน (wealth advice)อย่างครบวงจรมากขึ้น แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่มีเงินลงทุน (investable assets) โดยไม่จำกัดการบริการเพียงเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ที่มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น

แนวทางที่ ...เสนอกำกับดูแลและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจดังกล่าว ครอบคลุม 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

  1. กำหนดกระบวนการการให้บริการ wealth advice ว่าผู้ประกอบธุรกิจนี้ต้องมีการให้บริการครบวงจรทั้งหมด 5 เรื่อง ประกอบด้วย (1) การสำรวจและรู้จักตัวตนของลูกค้า (2) การกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน  (3) การลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุน (4) การติดตามและแนะนำเพื่อปรับปรุงการลงทุน และ (5) การรายงานภาพรวมการลงทุน
  2. ผู้ให้บริการ wealth advice ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ... โดยมีระบบงานรองรับการให้บริการครบวงจร และมีมาตรฐานการให้บริการตามที่กำหนด
  3. ผู้ให้บริการ wealth advice ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนที่ได้รับจากการขายกองทุนรวมให้ผู้ลงทุนทราบ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจการลงทุน และห้ามจ่ายส่วนแบ่งค่าตอบให้พนักงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ลงทุน เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการให้คำแนะนำ
  4. ผู้ให้บริการ wealth advice ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สามารถปรับปรุงการลงทุนของลูกค้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของลูกค้าภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนด

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจจะให้บริการ wealth advice และมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถยื่นขอรับความเห็นชอบจาก ... นอกจากนี้ ... จะสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้ผู้ลงทุนใช้บริการ wealth advice ผ่านผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบ และผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการ wealth advice ที่ช่วยตอบโจทย์ความมั่งคงทางการเงินในระยะยาวอย่างแท้จริง

...เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็น โดยเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่ เว็บไซต์ ... (www.sec.or.th/hearing) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้บนเว็บไซต์ หรือทาง e-mailที่ nattasasi@sec.or.th หรือ rangrong@sec.or.th จนถึงวันที่ 9เมษายน 2561


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 มี.ค. 2561 เวลา : 16:43:12
27-02-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 27, 2021, 5:43 pm