แบงก์-นอนแบงก์
CIMB THAI ประกาศกำไรสุทธิงวด 3 เดือน ปี 61 จำนวน 168.9 ล้านบาท เติบโต 39.3%


ผลประกอบการงวด 3 เดือน ปี 2561 

นายกิตติพันธ์  อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีกำไรสุทธิจำนวน 168.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.3 เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรสุทธิของงวดเดียวกันปี 2560 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานร้อยละ 8.1และการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 4.5 สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 10.6   

เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานงวดสามเดือนปี 2561 และ 2560  รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 252.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 เป็นจำนวน 3,382.2 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 132.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4  และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน 47.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.1 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ธุรกรรมเช่าซื้อและค่าธรรมเนียมจากการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน  รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 72.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.1 เนื่องมาจากกำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนปี 2561 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 186.0 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.6 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินรอการขายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน สุทธิกับการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์  เป็นผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่อรายได้จากการดำเนินงานงวดสามเดือนปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 57.2 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 อยู่ที่ ร้อยละ 55.8 
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin – NIM) สำหรับงวดสามเดือนปี 2561   อยู่ที่ร้อยละ 3.98 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปี 2560อยู่ที่ร้อยละ 3.77 เป็นผลจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมเงินให้สินเชื่อซึ่งค้ำประกันโดยธนาคารอื่นและเงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงิน) ของกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 213.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเงินให้สินเชื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   กลุ่มธนาคารมีเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท) จำนวน 219.4 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 จากสิ้นปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 220.1 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก (the Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.4 จากร้อยละ 96.8 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 11.4 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 5.2 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 4.8 เป็นผลจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพในปี 2560  อย่างไรก็ตาม ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยยังคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมขึ้น ตลอดจนได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหนี้ การดำเนินการดูแลและการแก้ไขลูกหนี้ที่ถูกผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ วันที่ 31 มีนาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 92.3  ลดลงจากสิ้นปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 93.2   วันที่ 31 มีนาคม 2561   เงินสำรองของกลุ่มธนาคารอยู่ที่จำนวน 10.4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นสำรองส่วนเกินตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 4.0 พันล้านบาท         

เงินกองทุนรวมของกลุ่มธนาคาร สิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจำนวน 40.7 พันล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 16.4 โดยเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 12.4 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 เม.ย. 2561 เวลา : 11:49:33
05-03-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 5, 2021, 8:26 am