อสังหาริมทรัพย์
กคช. จัดประชุมปฐมนิเทศผู้อยู่อาศัยอาคารแฟลต 18 - 22 พร้อมจับสลากห้องพักอาศัยแปลง G


การเคหะแห่งชาติจัดประชุมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเข้าอยู่อาศัยและจับสลากห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะที่ 1 อาคารแปลง G 

 

 

โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการ การเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยเคหะชุมชนดินแดง ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)    ดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

 

 

นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติดำเนินงานพัฒนาฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงภายใต้นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G จำนวน 334 หน่วย รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ 18 - 22 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2561 และสามารถบรรจุชาวชุมชนเข้าอยู่อาศัยได้ในระหว่างเดือนกรกฎาคมสิงหาคม 2561 ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมเข้าอยู่อาศัยและจับสลากห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ระยะที่ 1 อาคารแปลง G  เพื่อให้     ชาวชุมชนมีความพร้อมในการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอยู่อาศัยบนอาคารสูงตามหลักมาตรฐานสากล โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกัน และรายละเอียดแผนดำเนินการขนย้ายให้กับผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลตที่ 18 - 22 ซึ่งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561        การเคหะแห่งชาติได้ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิเช่าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 อาคารแปลง G     ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการได้สิทธิเช่า และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 236 ราย ประกอบด้วย ผู้จับสลากอาคารใหม่แปลง G จำนวน 233 ราย และครอบครัวขยาย 3 ราย นอกจากนี้            ผู้อยู่อาศัยเดิมที่ขอรับเงินชดเชย จำนวน 400,000 บาท มีทั้งหมด 45 ราย

 

 

สำหรับขั้นตอนการจับสลากห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง แบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก ลงทะเบียนตามกลุ่มแฟลตที่ 18 - 22 กลุ่มผู้สูงอายุ และยื่นความประสงค์จับสลากแบบกลุ่ม ขั้นตอนที่สอง ผู้ได้สิทธิฟังคำชี้แจงขั้นตอนการจับสลาก ขั้นตอนที่สาม ผู้ได้สิทธิที่ต้องการจับสลากแบบกลุ่ม     ยื่นความจำนงขอจับรายกลุ่ม ขั้นตอนที่สี่ แต่งตั้งผู้แทนแฟลตละ 3 คน ขั้นตอนที่ห้า ผู้แทนแฟลตจับสลากเลือกลำดับที่ 1 - 5 เพื่อจับสลากเลือกห้อง ขั้นตอนที่หก ผู้อยู่อาศัยจับสลากเลือกลำดับที่ของแต่ละแฟลต (18 - 22)  ลำดับที่ 1 - 56 ขั้นตอนที่เจ็ด ผู้แทนแฟลตที่ 18 - 22 ตรวจสอบสลากหมายเลขบ้านเลขที่ 27/33 - 27/334 และนำลงในกล่องจับสลาก ขั้นตอนที่แปด แฟลตที่ได้หมายเลข 1 จับสลาก ตามลำดับ 1 – 56 ขั้นตอนที่เก้า เจ้าหน้าที่ทำการลงบันทึกหมายเลขห้องที่ผู้ได้สิทธิจับสลากได้ลงในผังอาคาร และขั้นตอนสุดท้าย เมื่อตกลงกันจนได้ข้อยุติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เปลี่ยนสิทธิจะต้องแจ้งให้การเคหะแห่งชาติทำหนังสือรับรองว่าผู้อยู่อาศัยได้เปลี่ยนแปลงสิทธิจากห้องเดิมที่จับสลากได้เป็นห้องพักตามที่ได้ตกลงกันไว้กับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยจะต้องแจ้งเปลี่ยนสิทธิห้องพักกับการเคหะแห่งชาติภายใน 7 วันทำการนับจากวันจับสลาก หากดำเนินการทำสัญญาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ โดยได้กำหนดระยะเวลาในการขนย้าย 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2561 

 

 


             

การจัดงานในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้จัดบูธคลินิกดินแดงแห่งรักเพื่อตอบปัญหาการอยู่อาศัยของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตดินแดง การไฟฟ้านครหลวง สาขาสามเสน มาให้ความรู้แก่ชาวชุมชนในเรื่องการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ประกอบด้วย การยกเลิกทะเบียนบ้านเดิม/การขอทะเบียนบ้านใหม่และการจัดตั้งชุมชนใหม่ การยื่นขอใช้ไฟฟ้า และการทำสัญญาเช่า/การกำหนดวันขนย้ายเข้าอยู่อาศัยในโครงการฯ ระยะที่ 1 พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องชำระ 


LastUpdate 23/04/2561 10:38:02 โดย : Admin
28-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 28, 2020, 9:54 pm