การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
สธ.จับมือ พม. เปิดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายกิจการผู้สูงอายุที่ภาคเหนือและภาคใต้


 

 

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบหมายให้นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพิธีเปิดและบรรยายในเวทีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งร่างฯดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพมาตรฐาน และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินสาย 4 ภาค เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ ซึ่งทุกความคิดเห็นจะถูกนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างฯและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในทุกขั้นตอนของการออกกฎหมาย .


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 พ.ค. 2561 เวลา : 16:36:43

19-07-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555