การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
สธ.ตั้งทีมเฉพาะกิจเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาทางการแพทย์ลดการฟ้องร้อง


กระทรวงสาธารณสุขตั้งทีมเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วเจรจาไกล่เกลี่ย ลดปัญหาข้อขัดแย้งในระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

 

 

ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 “เยียวยา ชดเชย ป้องกัน : ทางออกหรืออุปสรรคของการดำเนินคดีทางการแพทย์ว่ากระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการบริการสุขภาพให้เหลือน้อยที่สุด โดยได้พัฒนาทีมเฉพาะกิจในการเจรจาไกล่เกลี่ย จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น เป็นทีมเคลื่อนที่เร็วเมื่อได้รับรายงานขอความช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ซึ่งใน 21 ปีที่ผ่านมา (..2539 – 2560) สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีฟ้องร้องคดีแพ่งสำเร็จ 164 คดี จากทั้งหมด 287 คดี

ด้าน ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่8 และผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข กล่าวว่า ศูนย์สันติวิธีได้ปรับการทำงานโดยเน้นการพัฒนาทักษะ พัฒนาองค์ความรู้ การจัดการความรู้วิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยและลดปัญหาการฟ้องร้อง ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายเพื่อนำไปสู่สังคมสมานฉันท์ และเป็นทศวรรษแห่งการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety) การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข ทั้งภายใน ภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้  ปัญหาที่พบในการเจรจา เตรียมความพร้อมความเข้าใจขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีผู้รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ย ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป คณะกรรมการทีมเฉพาะกิจในการเจรจาไกล่เกลี่ย ผู้รับผิดชอบงาน  2P Safetyเข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ส.ค. 2561 เวลา : 15:31:58
14-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 14, 2020, 5:16 pm