เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนสิงหาคม 2561


 “ดัชนี RSI เดือนสิงหาคม 2561 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีทั่วทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันตก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร”

 นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่
นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ว่า “การประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุด จากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทุกภูมิภาค นำโดยภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันตก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ”

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิ
จภาคตะวันออก ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 90.4 โดยเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการภายในภูมิภาค หลังจากมีการขยายตัวของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นทำให้แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมดีขึ้นในเดือนต่อ ๆ ไป และยอดคำสั่งซื้อสินค้าภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีปัจจัยส่งเสริมจากการขยายถนน เป็น 4 เลน 6 เลน และ 8 เลน ซึ่งเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะทำให้การคมนาคมและการขนถ่ายสินค้ามีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ พบว่า มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งใน  6 เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 87.7 เนื่องจากแนวโน้มที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรม จากการส่งออกผลผลิตแปรูปทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น จากความต้องการของตลาด และมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ดัชนีแนวโน้มของภาคบริการปรับตัวในระดับที่ดี เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับการส่งเสริมจากนโยบายของรัฐบาล ทั้ง (1) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต (2) การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ และ (3) การเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งถือว่ามีอัตราการใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในช่วงต้นปี 2562 พบว่า เป็นฤดูท่องเที่ยวของหลายจังหวัด ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตกปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 84.6 โดยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการเกษตรและบริการเป็นหลัก หลังจากมีการช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้น ทั้งทางด้านการผลิต และช่องทางจัดจำหน่าย ประกอบกับ สภาพอากาศ และปริมาณน้ำยังคงเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร ในขณะที่ภาคบริการของภาคตะวันตกมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการจัดงานต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และมีนักลงทุนที่เข้ามาสำรวจพื้นที่และลงทุนมีเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด และเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยและคนรุ่นใหม่ให้เดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาเพิ่มขึ้น สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 84.3 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยสำหรับภาคอุตสาหกรรม มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มดีขึ้น จากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นผลจากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ขณะที่ภาคบริการได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคบริการ เป็นผลจากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐ  เช่น มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว อีกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ที่ 76.8 จากแนวโน้มการจ้างงานและภาคบริการที่ดี ส่วนหนึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่ผ่านท่าอากาศยานขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน แม้จะมีเหตุการณ์เรือล่มเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่อาจส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงบ้างแต่เชื่อว่าจะกลับมาขยายตัวได้อีกใน 6 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ จะมีนักท่องเที่ยวในกลุ่มยุโรป สแกนดิเนเวีย อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์และรัสเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูมิภาคมากขึ้น สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ที่ 67.7 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการเป็นหลัก เนื่องจากดัชนีภาคบริการขยายตัว จากยอดขายจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในจังหวัดและจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัว และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม และมีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มขึ้นสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 65.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ตามดัชนีแนวโน้มในอีก 6 เดือนข้างหน้าของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่ 75.7 

 ตารางสรุปดัชนีความเชื่อมั่
นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2561 (ณ เดือนสิงหาคม 2561)

กทม. และปริมณฑล    ภาคตะวันออก    ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ    ภาคใต้    ภาคกลาง    ภาคเหนือ    ภาคตะวันตก
ภาพรวม                               
  ดัชนีความเชื่อมั่น
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค    65.5    90.4    84.3    76.4    67.7    87.7    84.6
ดัชนีแนวโน้มรายภาค                            
  1) ภาคเกษตร    69.9    63.9    89.2    74.7    59.0    82.5    95.3
  2) ภาคอุตสาหกรรม    75.7    99.6    92.0    67.5    62.6    91.0    73.0
  3) ภาคบริการ    50.8    99.0    89.4    81.9    92.6    97.1    90.8
  4) ภาคการจ้างงาน    73.6    90.3    71.5    82.9    66.4    90.8    64.1
  5) ภาคการลงทุน    57.7    99.3    79.6    74.7    57.9    77.2    100.0


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ส.ค. 2561 เวลา : 12:17:49
30-03-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2020, 5:22 am