หุ้นทอง
ก.ล.ต. เปิดตัวโครงการ '5 ขั้นมั่นใจลงทุน' มิติใหม่ของบริการดูแลการลงทุนอย่างครบวงจรเพื่ออิสรภาพทางการเงิน


... เปิดตัวโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุนร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สร้างประสบการณ์ใหม่ของการแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจร ผ่านบริการออกแบบการลงทุน 5 ขั้นตอน มุ่งเป็นตัวช่วยสำคัญให้ประชาชนได้รับการดูแลการลงทุนที่ครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

 

 

 

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) กล่าวว่า “ที่ผ่านมา การบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการลงทุนที่ครบวงจรจะจำกัดอยู่เพียงกลุ่มคนที่เป็นผู้มีเงินลงทุนจำนวนสูง (private wealth)เท่านั้น ในขณะที่ประชาชนทั่วไปมักประสบปัญหาในการลงทุน เนื่องจากได้รับข้อมูลมากมาย แต่ไม่สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีอยู่หลากหลายได้ หรือได้รับคำแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นรายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายได้รับค่าตอบแทนการขายสูงหรือต้องการเพิ่มยอดขาย รวมทั้งขาดผู้ติดตามดูแลการลงทุนให้หลังจากที่ได้ลงทุนไปแล้ว จึงทำให้คนทั่วไปไม่สามารถใช้ตลาดทุนเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินได้” 

โครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน เกิดจากความตั้งใจของ ... ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ประกอบกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินในปัจจุบัน มีส่วนสำคัญที่ทำให้การให้บริการดูแลการลงทุนที่ครบวงจรเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำ ตั้งแต่ (1) การสำรวจและทำความเข้าใจลูกค้า (2) การกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน (asset allocation) (3) การแนะนำการลงทุนแบบองค์รวม (4) การติดตามและปรับปรุงการลงทุน และ (5) การรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า  จึงทำให้ผู้รับบริการ
มีความพร้อมในการจัดการบริหารทรัพย์สินของตนเองเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงิน

ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจาก ... แล้ว  26 ราย และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกตามลำดับ โดยผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจะสามารถให้บริการออกแบบการลงทุนทั้ง 5 ขั้นตอนได้ ภายใต้ขอบเขต
ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตของตน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น ที่สนใจสามารถยื่นขอรับความเห็นชอบต่อ ... ได้ โดย ... จะพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ... ได้เผยแพร่รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนบนเว็บไซต์ ..www.sec.or.th และผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.5ขั้นมั่นใจลงทุน.com และเฟซบุ๊คเพจ 
5
ขั้นมั่นใจลงทุน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ... ที่โทร 1207
 

หมายเหตุประกอบข่าว   

 • รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ 26 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ออกแบบการลงทุนได้รับอนุญาตแล้ว ได้แก่

1.       กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 7 ราย ได้แก่

 1. บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : KTBST
 2. บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) : KS
 3. บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด : DBSV
 4. บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) : TNS
 5. บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) : BLS
 6. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : Phillip
 7. บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด : YUANTA

2.       กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 7 ราย ได้แก่

 1. บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTAM*
 2. บลจ. กรุงศรี จำกัด : KSAM*
 3. บลจ. กสิกรไทย จำกัด : KASSET
 4. บลจ. ทหารไทย จำกัด : TMBAM
 5. บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด : SCBAM
 6. บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด : MPAM
 7. บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด : UOBAM*

3.       กลุ่มธนาคารพาณิชย์ จำนวน 6 ราย ได้แก่

  1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : BBL
  2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTB*
  3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK
  4. ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ : Citibank*
  5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) : TMB*
  6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) : SCB

4.       กลุ่มบริษัทประกันชีวิต จำนวน 2 ราย ได้แก่

  1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  2. บริษัท เอไอเอ จำกัด

5.       กลุ่มฟินเทคสตาร์ทอัพ  (4 ราย) ได้แก่

  1. บลน. ฟินโนมีนา จำกัด : Finomena
  2. บลป. เทรเชอริสต์ จำกัด : Treasurist*
  3. บลน. โรโบเวลธ์ จำกัด : Robowealth
  4. บลน. เว็ลธ์ เมจิก จำกัด : WealthMagik

หมายเหตุ : *ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ระหว่างจะทยอยเปิดให้บริการ

 • รายชื่อหน่วยงานพันธมิตรโครงการ (18 ราย) ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ คณะกรรมการกองทุน
  การออมแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมประกันชีวิตไทย 
  สมาคมฟินเทคประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
  เอ็ม เอ ไอ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
  และสมาคมซีเอฟเอไทยแลนด์

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.ย. 2561 เวลา : 11:11:50
07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 1:34 am