หุ้นทอง
ก.ล.ต. จัดสัมมนาส่งเสริม บจ. ยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นบนกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก


ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ลงทุนในหลักทรัพย์แห่งสิงคโปร์ จัดงานสัมมนาเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นกับโลกที่แปรเปลี่ยน ดึงวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน รับมือความท้าทายใหม่ ๆ และการดูแลเอาใจใส่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน

ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ลงทุนในหลักทรัพย์แห่งสิงคโปร์ จัดงานสัมมนาในหัวข้อการสร้างความเชื่อมั่นกับโลกที่แปรเปลี่ยน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในและต่างประเทศร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของโลก ซึ่งส่งผลกระทบบริษัทจดทะเบียนให้ต้องปรับตัว และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “การสัมมนาครั้งนี้มุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนสถาบันมีความพร้อมในการปรับตัว เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทจดทะเบียนควรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยสร้างคุณค่าองค์กรในระยะยาว  ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสหประชาชาติ โดยจะขอความร่วมมือไปยังบริษัทจดทะเบียนให้เปิดเผยการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และนำไปร่วมกำหนดเป็นเป้าหมายการดำเนินธุรกิจต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสถาบันก็เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและติดตามให้บริษัทจดทะเบียนมีการบูรณาการนำเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าไปในกลยุทธ์และการดำเนินงานจะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งเกื้อหนุนการเติบโตที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย”

มร. เดวิด เจอร์ราลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้งสมาคมนักลงทุนหลักทรัพย์แห่งสิงคโปร์ (Securities Investors Association (Singapore): SIAS) กล่าวว่า “บริษัทจดทะเบียนจำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดมาตรการควบคุมภายในเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร ควรตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมนี้ให้เกิดขึ้น เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานและรักษาความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บทบาทของผู้ถือหุ้นที่ติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ก.ย. 2561 เวลา : 11:55:53
14-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2020, 10:15 pm