อสังหาริมทรัพย์
กคช. ร่วมกับ พอช. จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2561


การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2561 “สร้างไทยไปด้วยกันสร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง (Housing For All : World Habitat Day Thailand 2018) โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

 


 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้
วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมในทุกๆ ปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) เพื่อสะท้อนให้เห็นความสำคัญของที่อยู่อาศัยและเมือง ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคน และถือเป็นความรับผิดชอบร่วมของสังคม สำหรับปี 2561 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อหลักคือการจัดการขยะในชุมชน (Municipal Solid Waste Management)” เนื่องจากการขจัดขยะเป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อสิ่งแวดล้อม จำเป็นที่ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันในการจัดการ

 

 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนจะต้องมีบทบาทในเรื่องนี้มากขึ้น ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จึงร่วมกันจัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2561 “สร้างไทยไปด้วยกันสร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง (Housing For All : World Habitat Day Thailand 2018) เพื่อนำเสนอแนวคิดและข้อมูลการบริหารจัดการขยะในชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการขยะระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน

 

 

 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน/สถาบันวิชาการ/บุคคลที่สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งชุมชนที่สามารถบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 15 รางวัล โดยโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย จำนวน
2
รางวัล ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2561 ประเภทอาคารแนวสูง ซึ่งชุมชนมีจุดเด่นในด้านความสะอาด และมีความร่มรื่น รวมถึงมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งชุมชน อีกทั้งยังมีรถเก็บขยะเข้าไปจัดเก็บขยะ และมีการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชน รวมทั้งยังได้นำนโยบายจังหวัดสะอาดของจังหวัดนนทบุรีมาขับเคลื่อนให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอีกด้วย 

 

 

อีกโครงการหนึ่งคือ โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) เป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นชุมชนเข้มแข็ง ที่สามารถบริหารจัดการตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยชุมชนมีจุดเด่นในด้าน
การบริหารจัดการขยะอย่างชัดเจน ซึ่งรับรองได้จากรางวัลที่ได้รับมากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวด

 


 

 

 

ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2559 และปี 2561 ประเภทอาคารแนบราบ ประกาศนียบัตร รับรองให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางของจังหวัดระยอง รางวัลชนะเลิศจากการประกวดชุมชน Zero Waste ชุมชนปลอดขยะของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อีกหลายรางวัล ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ของคณะศึกษาดูงานต่างๆ ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ผลักดันทั้งสองโครงการดังกล่าวให้เป็นชุมชนต้นแบบให้ชุมชนของการเคหะแห่งชาติ และชุมชนอื่นๆ ได้นำความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ภายในชุมชนของตนเองต่อไป

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ต.ค. 2561 เวลา : 10:34:28
30-03-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2020, 4:30 am