อสังหาริมทรัพย์
กรมที่ดิน ยกเลิก "การใช้สำเนาบัตรประชาชน" และ "สำเนาทะเบียนบ้าน" หรือ "สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล" เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ


นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนในการติดต่อทำธุรกรรม ณ สำนักงานที่ดิน กรมที่ดินจึงได้มีประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ


อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติและมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กรมที่ดินจึงให้มีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 
 
 
 
 
กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ  คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง
 
กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรมที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอจดทะเบียน
 
กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
         
ทั้งนี้ หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรม ณ สำนักงานที่ดินตามประกาศดังกล่าวท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน 0 2141 5555
 

LastUpdate 19/10/2561 12:49:36 โดย : Admin
05-04-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 5, 2020, 3:23 am