เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กคช. มุ่งรักษามาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล


ดร.ธัชพล  กาญจนกูล  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และทุกหน่วยงานรัฐวิสากิจต้องเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกปี   โดยการเคหะแห่งชาติเริ่มเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ประกอบด้วย ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)


ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบการประเมิน 3 หน่วยงาน ได้แก่  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบและการประเมินรัฐวิสาหกิจ จำนวน 54 หน่วยงานรวมทั้งการเคหะแห่งชาติ 

โดยมีบริษัท ทริส  คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การเคหะแห่งชาติได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีค่าน้ำหนักร้อยละ 85.53   สูงกว่าปี 2560 ที่มีค่าน้ำหนัก 77.97 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเคหะแห่งชาติมีการปรับปรุงพัฒนายกระดับ   การดำเนินงานโปร่งใสมากขึ้นตามหลักธรรมมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน

“...การเคหะแห่งชาติจะรักษามาตรฐานการดำเนินงานต่างๆด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล และจะปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน และมีความมั่นคงของการอยู่อาศัยในทุกมิติ” ดร.ธัชพล กล่าวในที่สุด ...”

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 พ.ย. 2561 เวลา : 15:04:25
03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 7:55 am