แบงก์-นอนแบงก์
ธ.ก.ส.จ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้เกษตรกรแล้วกว่า 4.6 หมื่นล้าน


นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินรายละ 12 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท เพื่อให้เกษตรกรได้มีเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในการ เก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพข้าว

โดยผลการดำเนิน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรงไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 3.42 ล้านราย จำนวนเงิน 46,652 ล้านบาท จำนวนพื้นที่ 31.1 ล้านไร่ คงเหลือเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรอการโอนเงินช่วยเหลือตามโครงการอีกจำนวน 633,397 ราย เนื่องจากยังไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวและพื้นที่บางส่วนประสบภัยธรรมชาติ ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนก่อน เพื่อมิให้มีการจ่ายเงินที่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเร่งจัดทำข้อมูลส่งให้ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ธ.ก.ส.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะร่วมกันดำเนินการโดยเร็วที่สุด

โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 เป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้มีการพัฒนาและดูแลคุณภาพข้าวของตนเอง โดยไม่ต้องเร่งรีบขายข้าว  ซึ่งจะทำให้มีโอกาสขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ 4.05 ล้านราย พื้นที่การผลิต 38 ล้านไร่ วงเงินงบประมาณ 57,722 ล้านบาท

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ธ.ค. 2561 เวลา : 14:34:04
30-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 30, 2020, 2:59 am