เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ซีพีเอฟ ปลูกจิตสำนึกพนักงานตอบแทนสังคม ร่วมพัฒนาชุมชน


บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือซีพีเอฟ ส่งเสริมพนักงานทุกสายธุรกิจสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมดีๆตอบแทนสังคม  สานต่อ“โครงการ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน”เป็นต้นแบบสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โครงการรางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน 2018 เปิดเผยว่า การจัดประกวดโครงการรางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน เป็นแนวคิดที่ดีที่ภาคเอกชนส่งเสริมให้พนักงานและสายธุรกิจในองค์กรคิดและทำโครงการซึ่งเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งโครงการเหล่านี้ควรเป็นโครงการที่สามารถวัดหรือประเมินผลของโครงการได้ด้วย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและแผนยุทธศาสตร์ดำเนินโครงการต่อเนื่องระยะ 3-5 ปี  อาทิ โครงการซีพีเอฟอิ่ม สุข ปลูกอนาคตที่ส่งเสริมในเรื่องของอาหารมั่นคง โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ช่วยพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเอง เป็นต้น     
 
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน กล่าวว่า ปี 2561นี้เป็นปีที่ 3 ที่ซีพีเอฟจัดประกวดรางวัลโครงการ 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน เพื่อคัดเลือกโครงการที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเผยแพร่สู่สังคม เป็นต้นแบบแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายธุรกิจต่างๆ  โดยซีพีเอฟยึดปรัชญาในการดำเนินธุรกิจคือประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์ของบริษัท 
 
 
 
สำหรับปี2561มีโครงการที่ส่งเข้าประกวด 39 โครงการ จาก7 สายธุรกิจ ผลการคัดเลือกมีโครงการที่ได้รับรางวัล 26 โครงการ เป็นรางวัลยอดเยี่ยม 5 โครงการ ดีเด่น 8 โครงการ และชมเชย 13 โครงการ รางวัลยอดยี่ยม ประเภทอาหารมั่นคง ได้แก่ “แหล่งเรียนรู้โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง” รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสังคมพึ่งตน ได้แก่“แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัว” และรางวัลยอดเยี่ยม ประเภท ดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งมีโครงการที่ได้รับรางวัล 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร  โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร และโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนปากน้ำประแสเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ต.ปากน้ำประแส จ.ระยอง     
 
ซีพีเอฟจัดประกวด“รางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน”มาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของสายธุรกิจต่างๆ รวมทั้งสรรหาและคัดเลือกโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และนำผลที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ได้รางวัล  มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกร่วมประเมิน ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ          
    
    

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ธ.ค. 2561 เวลา : 12:59:52
30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 4:36 pm