เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
5 หน่วยงานลงนามความร่วมมือบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน


กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการอ้างอิงอย่างเป็นทางการของประเทศ


พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์ความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2562และประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในฐานะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขกับผู้แทน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยาน

นายแพทย์ประพนธ์ให้สัมภาษณ์ว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ  เห็นชอบเรื่องการใช้ข้อมูลจากการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน เป็นฐานข้อมูลกลาง ใช้ในการอ้างอิงอย่างเป็นทางการของประเทศและการปรับฐานตั้งต้น (Based line) จำนวนผู้เสียชีวิตในปี 2554 ซึ่งเป็นปีแรกของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เป็นฐานตั้งต้นสำหรับการวัดผลเมื่อสิ้นปี 2563 โดยใช้ข้อมูลจากการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน รวมทั้งข้อมูลด้านถนนและยานพาหนะหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นเอกภาพ ใกล้เคียงความจริง นำไปใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นฐานข้อมูลของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และใช้ในการติดตามประเมินผล กำกับการดำเนินงานตามทศวรรษฯ รวมทั้งนำข้อจำกัดของแต่ละฐานข้อมูลไปพัฒนาระบบต่อไป

ทั้งนี้ที่ผ่านมาข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน จึงต้องนำข้อมูลมาบูรณาการกัน ทั้งจากมรณบัตร ข้อมูลของตำรวจและของบริษัทประกันภัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความจริงที่สุด

 
ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ 5 หน่วยงานจะร่วมกันวางแผน กำหนดขั้นตอนและจัดทำรายละเอียดของการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ครอบคลุมหน่วยงานภายใต้สังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยกรมควบคุมโรคทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และจะดำเนินการเฉพาะกับข้อมูลในระบบงานแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมดำเนินงานเท่านั้น
 
โดยไม่มีการเข้าถึงหรือมีผลกระทบกับฐานข้อมูลเดิมของแต่ละหน่วยงานและเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. 2544 รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสามารถขยายความร่วมมือในการดำเนินงานไปยังหน่วยงานอื่นๆตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน โดยต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงนี้

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ธ.ค. 2561 เวลา : 14:06:55
30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 4:05 pm