เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมรับมือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากการขยายเวลา VOA


รมว.ท่องเที่ยวหารือภาคเอกอชน เตรียมความพร้อมรับมือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากการขยายเวลา VOA


 
 
 
 
 
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก.)ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือนักท่องเที่ยวจากการขยายเวลามาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง(VISA ON ARRIVAL:VOA)หลัง ครม.มีมติเห็นชอบขยายเวลา สำหรับ 20 ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิจ โดยขยายเวลาจากเดิม13ม.ค.62 ออกไปจนถึงวันที่30เม.ย.62 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สมาคม-ชมรม ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวร่วมการประชุม

รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวฯเล็งเห็นว่าจากมาตรการดังกล่าวทำให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดการวางแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและพำนักในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางเข้าประเทศผ่านเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ ครอบคลุมช่วงเวลาในเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลตรุษจีนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน ก่อให้เกิดรายได้และการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง

 
 
การประชุม“เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงขยายมาตรการVOA”ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนปฏิบัติการในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยน ผนึกกำลังและประสานความร่วมมือในการช่วยลดสภาวะการเกิดอุบัติเหตุ ลดอุบัติภัยและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนา ดูแลการท่องเที่ยวของประเทศ ได้เชิญหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เช่น กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม หน่วยงานด้านตำรวจ สภาอุตสาหรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมท่องเที่ยว ธนาคาร สายการบิน บริษัทเทคโนโลยีสื่อสารกลุ่มต่างๆ เป็นต้น

 
 
 
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.ร.ท.อมรโชติ สุจิรัตน์ อดีตผู้บัญชาการกองเรือภาค 3 บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและหน่วยเรือรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว” ซึ่งได้รวบรวมปัญหา อันเกิดจากการบริหารจัดการทั้งระบบมาให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ รวมทั้งได้เสนอแนวทางการจัดระเบียบเรือSpeed Boatsที่รับนักท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ เช่น การจัดทำประวัติผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเล การจัดทำระบบศูนย์ ควบคุม/สั่งการประจำจังหวัดทุกจังหวัด การจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยในพื้นที่ทางทะเลที่ใกล้จุดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดทำระบบเก็บฐานข้อมูลของนักท่องเที่ยวและการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ

DATA BASEจากนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่แต่ละจังหวัดเพื่อนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวต่อไป

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 ก.พ. 2562 เวลา : 15:51:57
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 4:41 am