เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ตลาดหลักทรัพย์ฯจับมือห้องสมุดทั่วประเทศลดโลกร้อน


ตลาดหลักทรัพย์ฯจับมือห้องสมุดทั่วประเทศลดโลกร้อนในโครงการ“Library: Care the Bear”


ตลาดหลักทรัพย์ฯขยายความร่วมมือการลดภาวะโลกร้อนสู่พันธมิตรภาคสังคม จับมือสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ “Library: Care the Bear”ส่งเสริมห้องสมุดกว่า 600 แห่งทั่วประเทศลดโลกร้อน พร้อมต่อยอดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสู่การปลูกต้นไม้จริง

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์ฯเล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง จึงร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมเครือข่ายห้องสมุดทั่วประเทศร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ควบคู่การให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและสังคม เพื่อเกิดเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวันต่อไปภายใต้โครงการ “Library: Care the Bear”สอดรับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)

ตลาดหลักทรัพย์ฯริเริ่มรณรงค์การลดภาวะโลกร้อนในมิติของผู้บริโภคผ่านโครงการ Care the Bear เมื่อปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค. 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 33 องค์กรพันธมิตรภาคตลาดทุนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการจัดกิจกรรมแบบรักษ์โลก (Eco Event) แล้ว 1,472 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ 163,509 ต้น และในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯขยายความร่วมมือสู่พันธมิตรภาคสังคม พร้อมต่อยอดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และธุรกิจเพื่อสังคมสู่การปลูกต้นไม้จริง

ศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่าสมาคมได้จัดทำมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวเพื่อส่งเสริมบทบาทการให้บริการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ “Library: Care the Bear” ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังพฤติกรรมที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนให้แก่เยาวชนและสังคม ปัจจุบันมีห้องสมุดสนใจร่วมโครงการแล้วกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ คาดว่าจะกระจายความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดกว่า 600,000 คนต่อปี

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯและตลาดหลักทรัพย์ฯได้ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ สร้างเข้าใจ วิธีลดโลกร้อนแบบ Eco Library แก่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง พร้อมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยจะมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ห้องสมุดที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนจากการดำเนินงานได้สูงสุดอีกด้วย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 ก.พ. 2562 เวลา : 18:34:53
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 3:32 am