เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
"พาณิชย์"เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียน


กระทรวงพาณิชย์เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Economic Integration หรือ HLTF-EI) ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯติดตามความคืบหน้าการดำเนินมาตรการสำคัญ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียนโดยจะหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินมาตรการสำคัญภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจอาเซียน
 
โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ เช่น (1)ประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนเสนอให้อาเซียนร่วมกันดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จในปี2562 (Priority Economic Deliverables)ซึ่งสมาชิกอาเซียนเห็นชอบเบื้องต้นแล้ว จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะทำงานระดับสูงพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนที่ภูเก็ตต่อไป (2)การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือกับการเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 (3)การพัฒนาระบบบริหารจัดการกฎระเบียบของอาเซียน เพื่อให้การออกกฎหมาย/กฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ(4)การปรับปรุงกลไกการทำงานของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถรับมือกับประเด็นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น

นายบุณยฤทธิ์ เสริมว่าในปี2562ไทยได้กำหนดThemeของการเป็นประธานอาเซียนคือ“Advancing Partnership for Sustainability”หรือ“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”โดยได้เสนอPriority Economic Deliverables 13ประเด็นภายใต้ 3 ด้าน คือ(1) สู่อนาคต (Future Orientation) มีประเด็นสำคัญเช่น การจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนเพื่อรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน เป็นต้น (2)ความเชื่อมโยง(Enhanced Connectivity)มีประเด็นสำคัญ เช่น การเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนให้ครบทั้ง 10 ประเทศสมาชิก การสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน เป็นต้น และ (3) ความยั่งยืน (Sustainable in all dimensions)มีประเด็นสำคัญ เช่น การจัดทำแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืน การจัดทำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน เป็นต้น

ทั้งนี้การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนปี2561 มีมูลค่าการค้ารวม113,934ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี2560ร้อยละ 13 โดยไทยส่งออกไปอาเซียนในปี2561มูลค่า 68,437 ล้านเหรียญสหรัฐฯและนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า45,497 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเกินดุล22,940 ล้านเหรียญสหรัฐและการส่งออกของไทยไปอาเซียนในปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ27ของการส่งออกทั้งหมดของไทย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 มี.ค. 2562 เวลา : 07:19:07
30-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 30, 2020, 4:04 pm