คุณภาพชีวิต
จิตอาสาซีพีเอฟทั่วประเทศร่วมเติมรอยยิ้มและสร้างกำลังใจให้ผู้สูงอายุ


พนักงานจิตอาสาทั่วประเทศของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือซีพีเอฟ ร่วมสร้างความสุขและเติมรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่รอบสถานประกอบการ เยี่ยมเยียนและรดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยและวันผู้สูงอายุแห่งชาติสานต่อ"โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย”เข้าสู่ปีที่9 ปลูกฝังพนักงานดูแลและตอบแทนบุญคุณผู้สูงวัย 

 
 
 
 
    
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย กล่าวว่าซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบๆโรงงานและฟาร์มของบริษัท โดยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน อาทิ “โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย"เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ  และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้พนักงานรู้จักแบ่งปันความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุรอบสถานประกอบการ ซึ่งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 13 เมษายนของทุกปีและตรงกับวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จิตอาสาของซีพีเอฟทั่วประเทศร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเข้าเยี่ยมเยียนและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงวัย         
  
ปี 2562นี้บริษัทฯสานต่อ"โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย" เข้าสู่ปีที่ 9เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยนำเงินช่วยเหลือไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุทุกๆเดือนมอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)สถานีอนามัย เพื่อตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องจนถึงแก่กรรมหรือมีลูกหลานรับไปดูแล โดย ณ สิ้นปี 2561มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการฯ รวม 415 ราย       
  
 
 
 
นางชวด อ้อมแก้ว อายุ 77 ปี อาศัยอยู่ใกล้ฟาร์มสัตว์น้ำของซีพีเอฟที่วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นผู้สูงอายุที่มีภาระต้องดูแลลูกสาวพิการทางสมองแต่กำเนิดและลูกชายซึ่งประสบอุบัติเหตุไม่สามารถประกอบอาชีพได้ กล่าวว่า ซีพีเอฟ เข้ามาดูแลโดยมอบเงินช่วยเหลือให้ทุกๆเดือน สามารถนำเงินไปใช้จ่ายเลี้ยงตัวเอง ดูแลลูกสาวและลูกชาย  ทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ลำบากมาก นางชวด ยังได้อวยพรปีใหม่ “ขอให้ทุกคน เจริญๆสุขภาพแข็งแรง มั่งมีเงินทอง”  
                  
นางกัลยา เจริญสิน หรือ ป้าเตี้ยม อายุ 74 ปี เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยใกล้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ซีพีเอฟราชบุรี  ซึ่งซีพีเอฟรับเข้าโครงการฯเมื่อปี 2557 เนื่องจากป้าเตี้ยมไม่มีลูกหลานดูแล สุขภาพไม่ดี เดินไม่ค่อยสะดวก และมีโรคความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต บ้านที่คุณยายเตี้ยมอาศัยอยู่ สภาพค่อนข้างเก่า หลังคารั่วทั่วบ้าน เวลาที่ฝนตกต้องใช้ถัง หม้อหรืออุปกรณ์ที่สามารถรองน้ำฝนได้มารองไว้ เพื่อไม่ให้น้ำท่วมในบ้าน ทางผู้นำชุมชนในพื้นที่จึงได้ประสานกับจิตอาสาของโรงงานให้การช่วยเหลือ โดยซื้อไม้ทำโครงหลังคาและซื้อกระเบื้องใหม่เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้       
ทางด้านนางใส คำสิง อายุ 62 ปี เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใกล้ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ครบวงจรส่งออกโคราชอิสาน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมาได้รับความช่วยเหลือในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย ตั้งแต่ปี 2558  นางใสพิการช่วงล่าง เดินไม่ได้ พูดไม่ได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาเป็นเวลามากกว่า10 ปี อาศัยอยู่เพียงลำพังในกระต๊อบเก่าๆ ไม่สามารถป้องกันฝนได้ ทางจิตอาสาซีพีเอฟและองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ช่วยกันปรับปรุงบ้านให้ในที่ดินของญาตินางใสเพื่ออาศัยเป็นที่พักพิง            
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซีพีเอฟดำเนิน"โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย"อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 ช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยในพื้นที่รอบๆฟาร์มและโรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุ  60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมีห่างจากโรงงาน/ฟาร์มหรือสาขาของบริษัทไม่เกิน 5  กิโลเมตร  และอาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า1ปี ไม่ปรากฎว่าเป็นผู้ติดสุรา ยาเสพติดและการพนัน ฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ปรากฎว่ามีรายได้

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 เม.ย. 2562 เวลา : 17:13:23
27-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 27, 2020, 6:13 pm