แบงก์-นอนแบงก์
กรุงไทยร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า


กรุงไทยร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า สร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ความยั่งยืน


 
 
 
นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นมะม่วงและต้นกล้วยบนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้านำร่องพื้นที่ 2.4 ไร่ จากพื้นที่รับผิดชอบ 11.05 ไร่ ร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการ OUR Khung Bang Kachaoตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าคืนสู่ความยั่งยืน

นายวิชัย เปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าซึ่งครอบคลุมพื้นที่สีเขียวผืนสำคัญขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯมีความโดดเด่นทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ แต่จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศ ทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นในหลายด้าน ธนาคารกรุงไทยจึงได้ร่วมกับ 34 องค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายศาสตร์ ดำเนินโครงการ OUR Khung Bang Kachao ภายใต้การกำกับของมูลนิธิชัยพัฒนา

 
 
 
“การพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าใช้รูปแบบสานพลังความร่วมมือ ใช้ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ นวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีจากแต่ละองค์กร ร่วมพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวอย่างเป็นองค์รวม เน้นการพัฒนาสู่ความยั่งยืน อย่างเข้าถึง เข้าใจ พัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารกรุงไทย ซึ่งทำCSR ภายใต้แนวคิดกรุงไทยรักชุมชนจึงได้ร่วมเป็นคณะทำงานใน 3 ด้าน ได้แก่ คณะทำงานด้านพื้นที่สีเขียว คณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพ และคณะทำงานด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษาและวัฒนธรรม โดยสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรและเงินทุน รวมทั้งมีแผนงานที่ชัดเจนตลอดระยะเวลา 5 ปี”

นายวิชัย อัศรัสกร กล่าวต่อไปว่าในการร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้านั้น ธนาคารกรุงไทยจะนำโมเดลกรุงไทยรักชุมชนที่ทำร่วมกับชุมชนอื่นๆทั่วทุกภาคของประเทศมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งประกอบด้วย 6 ชุมชน 13,209 ครัวเรือน 11 โรงเรียนและวัด 12 แห่ง โดยการให้ความรู้ทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน การบริหารจัดการชุมชนและการมีส่วนร่วม การพัฒนาจุด Landmark ของชุมชนด้วย ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น การร่วมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ มาตรฐานและกำลังการผลิต การสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานตลอดจนการใช้สื่อ Social Media การนำเสนอและเทคนิคต่างๆ

“พนักงานธนาคารทุกคนภูมิใจที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บางกะเจ้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วมที่สำคัญเป็นสมบัติของคนไทยต่อไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดำเนินการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 มิ.ย. 2562 เวลา : 15:49:04
08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 9:49 am