เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมสรรพากรขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น


กรมสรรพากรได้จัดทำโครงการ “การสำรวจด้านความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ และการบริหารงานเพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล” เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโอกาสในการปรับปรุงองค์กรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงขอเชิญชวนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพากร รวมทั้งผู้ประกอบการ ผู้เสียภาษี ประชาชน นิสิต นักศึกษา  ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในแบบสำรวจด้านความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของกรมสรรพากร ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > what’s new > หัวข้อ ขอเชิญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบแบบสำรวจด้านความเชื่อมั่นต่อการให้บริการฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือผ่าน Google Form หรือ Scan QR Code ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 0 2272 8673 หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161  


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 มิ.ย. 2562 เวลา : 16:59:15
30-03-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2020, 3:28 am