เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กคช.ร่วมกับมสด.มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนดินแดงและห้วยขวาง


การเคหะแห่งชาติ(กคช.) ร่วมกับมูลนิธิเคหะสงเคราะห์ชุมชนดินแดงและห้วยขวาง (มสด.)จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเคหะชุมชนดินแดงและห้วยขวาง ประจำปี 2562  โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานมูลนิธิเคหะสงเคราะห์ชุมชนดินแดงและห้วยขวาง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาฯเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ


 
 
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเคหะสงเคราะห์ชุมชนดินแดงและห้วยขวาง เริ่มตั้งแต่ปี 2524 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 39 เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมเยาวชนที่อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดงและเคหะชุมชนห้วยขวางที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีอนาคตที่ดี โดยในปี2562มีผู้ได้รับทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 279 ทุน มูลค่ารวม 754,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาเพิ่มเติมจาก บริษัท ห้างร้าน เอกชนภายในชุมชนและเงินกองทุนของมูลนิธิฯ
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนใน 4 พื้นที่ คือ เคหะชุมชนดินแดง 1 และเคหะชุมชนดินแดง 2, เคหะชุมชนดินแดง 4 ระยะ 1 – 2, เคหะชุมชนดินแดง ระยะ 2 (ช.1- ช.11) และเคหะชุมชนห้วยขวาง โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 129 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และอาชีวศึกษา จำนวน 104 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) จำนวน 46 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เมื่อรวมจำนวนทุนการศึกษาฯ และยอดเงินมอบทุนการศึกษาฯตั้งแต่ปี 2524จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว 5,676 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,295,600 บาท(สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 ก.ค. 2562 เวลา : 10:44:22
30-03-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2020, 4:44 am