หุ้นทอง
บีทีเอสกรุ๊ปได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)  ประจำปี 2562 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) หมวดอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่งติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการได้รับการยอมรับในการที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ปฯ มีแนวปฎิบัติด้านความยั่งยืนชั้นนำและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม


นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัทฯได้เข้าเป็นสมาชิก DJSI Emerging Market  ติดต่อกันเป็นปีที่ 2  ซึ่งเป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายในกลุ่มบริษัทบีทีเอสที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการเงิน การลงทุน และการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

นายกวินกล่าวว่ากลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการดำเนินธุรกิจหลักในระบบขนส่งมวลชน  ซึ่งเป็นการระบบการขนส่งคาร์บอนต่ำที่ไม่เพียงแต่ช่วยตอบสนองความเร่งรีบของสังคมในปัจจุบัน หากแต่ยังช่วยลดปัญหามลพิษอันเกิดจากการคมนาคมขนส่งในรูปแบบเดิม 
 
ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนระบบรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

นายกวินกล่าวว่า บีทีเอสกรุ๊ปฯมีความมุ่งมั่นและความพยายามในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวคิดของพนักงาน การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดเวลา ให้เห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกันตามเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) โดยมีเป้าหมายสำคัญ 17 เป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุนหลักการของข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UN Global Compact) ด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริต 

นายกวินกล่าวว่านับจากนี้บริษัทฯจะยังเดินหน้าพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีประสิทธิภาพในทุกมิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำพากลุ่มบริษัทบีทีเอสไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน

Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI เป็นดัชนีจัดอันดับผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก โดยมี RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน เป็นผู้ประเมินจัดอันดับ โดยมีเกณฑ์กำหนดว่า บริษัทที่จะเข้ารับการประเมินได้จะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน และมี Free Float Market Capitalization ใน Dow Jones Total Stock Market Index สูงสุด 2500 บริษัทแรกและกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม Emerging Markets สูงสุด 800 บริษัทแรก ตลอดจนกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 3,517 บริษัททั่วโลก
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 ก.ย. 2562 เวลา : 21:20:11
03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 7:05 am