เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กคช.เตรียมพัฒนาชุมชนทุ่งสองห้องให้พร้อมเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ


การเคหะแห่งชาติมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยเตรียมพัฒนาพื้นที่โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ให้พร้อมรองรับการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต


 
 
 
 
นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยในหลากหลายรูปแบบให้ครอบคลุมในทุกความต้องการของประชาชน รวมถึงยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคม ด้วยการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในราคาที่สามารถรับภาระได้และปัจจุบันการเคหะแห่งชาติยังได้มีแผนการเดินหน้าปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติให้น่าอยู่น่าอาศัยมากยิ่งขึ้นและพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
 
ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้เล็งเห็นว่าโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องเป็นชุมชนขนาดใหญ่ รวมถึงยังตั้งอยู่ใกล้กับระบบขนส่งสาธารณะที่สำคัญ อาทิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ทางยกระดับอุตราภิมุขและรถไฟฟ้าสายสีแดง การเคหะแห่งชาติจึงได้ลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง พร้อมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับสถานีรถไฟฟ้าการเคหะ (รถไฟฟ้าสายสีแดง)ที่กำลังจะเปิดใช้งานในช่วงต้นปี 2564 เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการและสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบและในโครงการให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและยังเป็นการยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยของชุมชน ด้วยการเชื่อมต่อโครงการไปสู่ระบบขนส่งสาธารณะ สร้างความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น พร้อมเป็นการสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนจากชุมชน ประมาณ 6,000 รายต่อวัน

 
ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติได้มีการเตรียมแผนการปรับปรุงโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องในเบื้องต้นให้สอดรับกับระบบขนส่งมวลชนที่จะเกิดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือระยะสั้น ได้แก่ การปรับปรุงห้องว่างและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้อยู่อาศัยต่อกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีภายในระยะเวลา 1 – 3 ปี ระยะกลาง ได้แก่ การพัฒนาโครงการฟื้นฟูเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ทั้งทางกายภาพและสังคม ให้พร้อมต่อการขยายตัวของเมือง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 3 – 5 ปีและระยะยาว ได้แก่ แผนการศึกษารูปแบบของการจัดการโครงการภายหลังการดำเนินการเชิงนโยบายที่จะมุ่งเน้นการสร้างระบบการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะมีระยะเวลาในดำเนินการประมาณ 10 ปี รวมทั้งยังได้มีแนวทางเร่งด่วนในการดำเนินการเบื้องต้น คือ การจัดทำแผนในการจัดระเบียบพื้นที่ร้านค้าด้านล่างอาคาร 1 - 2 ให้มีความสะดวกความสบายเพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงยังได้วางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโครงการโดยรอบให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังได้วางแผนปรับปรุงภายในอาคารให้มีความทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2562 เวลา : 17:34:34
07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 12:54 pm