ประกัน
"สมาคมประกันวินาศภัยไทย"จับมือ"สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น"สร้างความแข็งแกร่งให้อุตฯ


สมาคมประกันวินาศภัยไทยจับมือ“สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น”ลงนามความร่วมมือเสริมศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งให้สมาคมฯและอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของ 2 ประเทศ พร้อมหวังผลักดันเบี้ยตลาดประกันวินาศภัยของไทยที่มีจำนวนเบี้ยเพียง 8.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท ให้โตยิ่งขึ้น ในขณะที่เบี้ยตลาดประกันวินาศภัยของญี่ปุ่นสูงถึง 106 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท) ขนาดต่างกันถึง 12.5 เท่า


 
 
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่าสมาคมประกันวินาศภัยไทย(Thai General Insurance Association: TGIA)และสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (The General Insurance Association of Japan: GIAJ) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) บูรณาการความร่วมมือระหว่างสองสมาคม ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความเชี่ยวชาญระหว่างกัน เพื่อยกระดับและเสริมความแข็งแกร่งในการทำงานของทั้ง 2 สมาคมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และร่วมกันส่งเสริมพัฒนาตลาดการประกันวินาศภัย พัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 2 ประเทศร่วมกัน

 
 
สำหรับการลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของทั้ง 2 สมาคมและถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการทำงานของทั้ง 2 สมาคมให้มีความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความแข็งแกร่ง ภายใต้กระแสของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของแต่ประเทศมาใช้ในการพัฒนาการทำงาน เพื่อรองรับการให้บริการแก่บริษัทสมาชิก

ดังนั้นความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นภายใต้ MOUนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาคมและอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของทั้งสองประเทศ ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะได้นำองค์ความรู้ของประเทศญี่ปุ่นมาเป็นต้นแบบในการศึกษาและนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของไทยให้เจริญเติบโตต่อไป

จากข้อมูลจำนวนเบี้ยประกันภัยรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยของทั้ง 2 ประเทศ พบว่าในปี 2561ตลาดประกันวินาศภัยของประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนเบี้ยประกันภัยรวม 106 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท) ในขณะที่ตลาดประกันวินาศภัยของไทยมีจำนวนเบี้ยประกันภัยรวมเพียง 8.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท) มีขนาดต่างกันถึง 12.5 เท่า ดังนั้นในฐานะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในตลาดประกันวินาศภัยขนาดใหญ่และชั้นนำของโลก มีความรู้ด้านการประกันภัยในหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์ การบริการลูกค้าโดดเด่นด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ การลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่าง 2 สมาคมในครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ที่จะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์อันมีค่าจากตลาดประกันภัยญี่ปุ่นและเป็นโอกาสของการพัฒนาความก้าวหน้าในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตลาดประกันภัยของทั้งสองประเทศ ตลอดจนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของไทยให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 
 
อนึ่งพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือของทั้ง 2 สมาคมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Yasuzo Kanasugi นายกสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (GIAJ) ร่วมลงนามกับ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) และมีผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกของทั้งสองประเทศมาร่วมเป็นสักขีพยาน ภายใต้ประเด็นความร่วมมือระหว่างสองสมาคมได้แก่ 1. การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และข้อเสนอแนะ

2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดประกันภัยของทั้งสองประเทศ สถิติการประกันภัย กฎหมายและข้อบังคับการกำกับดูแลการประกันภัยและกิจกรรมของทั้งสองสมาคม เป็นต้น 3. การเยี่ยมเยือนและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานของทั้งสองสมาคม 4. การศึกษาโครงการร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสมาคม และ/หรือบริษัทสมาชิก
 
สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (GIAJ)ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2489 (73 ปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างมั่นคงและรักษาความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนร่วมสร้างสังคมที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ปัจจุบัน GIAJ มีบริษัทสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยในญี่ปุ่นรวม 28 บริษัท

LastUpdate 07/10/2562 22:25:53 โดย : Admin
25-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 25, 2020, 5:09 am